Podsumowanie drugiego etapu konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia

Krótkie podsumowanie drugiego etapu konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia. Pamiętajcie, że to nie koniec prac!

Krótkie podsumowanie drugiego etapu konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia.

Drugi etap konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia trwał od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Informacje dostępne były w ramach strony www.trzeci.org. Informacja o konsultacjach dwukrotnie została zamieszczona w serwisie ngo.pl, na stronie FB ngo.pl i dwukrotnie została rozesłana newsletterem ngo.pl. W dniu 5 lutego 2021 roku drogą e-mail rozesłano informację na temat drugiego etapu prac nad wzorcem statutu stowarzyszenia do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA, w szczególności do JST, które wzięły udział w pierwszym etapie konsultacji.

Jak można było zgłosić opinię?

Opinię można było wyrazić na kilka sposobów:

 • przechodząc na podstronę, gdzie dostępny był wzorzec statutu, pod którym podpięte zostały formularze konsultacyjne,
 • bezpośrednio klikając w formularz konsultacyjny,
 • wysyłając do nas e-mail na adres blog@trzeci.org lub kontakt@dialogspoleczny.org

Kto zgłosił opinie?

Opinie zostały zgłoszone przez następujące osoby i instytucje (kolejność alfabetyczna według typu instytucji – organizacja pozarządowa, JST, osoba fizyczna):

 • Renata Giertych – Powiat Nowosolski
 • Andrzej Kubica – Urząd Miejski Wrocławia (Departament Spraw Społecznych Wydział Partycypacji Społecznej)
 • Kamil Matuszewski – Urząd Miejski Wrocławia (Departament Spraw Społecznych Wydział Partycypacji Społecznej)
 • Piotr Solik – Urząd Miasta Tychy (Wydział Spraw Obywatelskich)
 • Natalia Wojna-Stolorz – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie (Wydział Kultury i Sportu)
 • Starostwo Powiatowe w Kościanie
 • Urząd Miasta Krakowa (Wydział Sportu)
 • dr Mikołaj Iwański
 • Aleksander Jankowski
 • Marcin Kansy
 • Edyta Koper

Opinie wyrażano bezpośrednio przez formularz konsultacyjny (stworzony w oparciu o formularze Google) lub drogą e-mail.

Gdzie znajdują się opinie?

Celem ułatwienia dostępu do ww. uwag i sugestii, wszystkie opinie – również te, które wpłynęły drogą e-mail – zebrano w jednym miejscu, kopiując je do odpowiednich miejsc formularza konsultacyjnego (z zachowaniem brzmienia uwag).

Formularz konsultacyjny: [kliknij]

Co dalej?

Publikacja wersji statutu po rozpoznaniu zgłoszonych uwag nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r. Należy mieć na uwadze, że w ramach działań na rzecz wzorca statutu tak sam dokument, jak i wszystkie zgłoszone do niego uwagi (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze konsultacji) traktowane są jako całościowy materiał merytoryczny do wykorzystania przy ewentualnych działaniach na rzecz rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Oznacza to, że efektem działań będzie nie tylko sam proponowany wzorzec statutu, ale i wszystkie zgłoszone do niego uwagi, również te, które nie będą miały odzwierciedlenia w ostatecznym kształcie zapisów wzorca.

***

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]