Od 22 czerwca 2021 r. treści dotyczące działań w ramach #prosteNGO gromadzone są w ramach dedykowanego serwisu pod adresem: proste.ngo
Zapraszamy pod nowy adres!


Możliwość działania w ramach organizacji społecznych jest realizacją gwarantowanej przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. W praktyce wiele wymogów formalnych stawianych organizacjom utrudnia angażowanie się obywateli i zniechęca ich do działania na rzecz innych i dobra wspólnego.


Mając na uwadze powyższe, podjęliśmy prace zmierzające do uproszczenia warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych, stanowiące kontynuację i uzupełnienie prac sektora w tym zakresie, przede wszystkim działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prace prowadzone są pod szyldem #prosteNGO. Celem pośrednim jest bieżąca identyfikacja barier formalnych utrudniających organizacjom prowadzenie działalności oraz zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia tych barier.

Zakres działań:

  • prowadzenie Biura monitoringu #prosteNGO, w tym upowszechnianie informacji na temat bieżącego procesu stanowienia prawa dla organizacji społecznych,
  • organizacja webinarów i spotkań ukierunkowanych na zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych,
  • rozbudowa i bieżąca aktualizacja Tez #prosteNGO, stanowiących propozycje rozwiązań prawnych, które mogą uprościć działalność społeczną,
  • prowadzenie serwisu proste.ngo,
  • prowadzenie kampanii informacyjnej #prosteNGO.

Od 8 marca 2021 roku do 31 maja 2023 roku działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Dodatkowo prowadzone są prace społeczne w ramach działalności Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Całość działań objęta jest patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Stowarzyszenia Dialog Społeczny są członkami.

 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.