Wzorzec statutu stowarzyszenia po drugich konsultacjach

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego po drugiej turze konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego po drugiej turze konsultacji. Wzorzec dostępny jest tutaj: [kliknij].

Zmiany względem wersji prezentowanej do konsultacji

W wyniku zgłoszonych uwag dokonano niewielkiej korekty zapisu dotyczącej terenu działania stowarzyszenia. Wskazanie na możliwość działania poza granicami kraju „na terenie innych państw” uniemożliwiało np. rejs statkiem przez wody międzynarodowe (które nie należą do żadnego państwa). W obecnym proponowanym brzmieniu zapis nie ma tego ograniczenia.

Utrzymano art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako podstawą do konstrukcji celów statutowych. Wprowadzenie możliwości formułowania otwartego celów, powodowałoby konieczność oceny ich przez Sąd, co może zablokować możliwość rejestracji w trybie S24. Ponadto art. 4 ustawy o pożytku ma swoje mocne osadzenie w ustawach podatkowych – odwołują się do niego zarówno ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (na marginesie warto jednak odnotować archaiczne i dużo węższe, niż katalog sfer pożytku zwolnienie z podatku CIT dla organizacji nie posiadających statusu OPP), jak i ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przedmiocie odliczenia od podatku kwot darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego).

Art. 4 ustawy o pożytku jest też powiązany z konstrukcją działalności odpłatnej, która może być prowadzona wyłącznie w obszarze działalności pożytku publicznego i która jest też ważnym elementem konstrukcji brzmienia przepisu dotyczącego sposobów realizacji celów. Jak też już wspominano sprostanie wymogom art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach jest jednym z trudniejszych zagadnień. Utrzymano konstrukcję opartą na klasyfikacji PKD. Podobnie jak w przypadku celów – wprowadzenie możliwości otwartego formułowania sposobów realizacji celów spowodowałoby konieczność oceny ich przez Sąd, co stoi w sprzeczności z założeniami trybu S24. Jednocześnie poniżej wskazany jest podany w konsultacjach przykład możliwego alternatywnego zapisu:

Stowarzyszenie realizuje cele przez (spr. techniczna – można zaznaczyć jedną z powyższych opcji):

  • działania ogólnodostępne
  • działania na rzecz społeczności lokalnej
  • działania na rzecz swoich członków.

W przedmiocie zapisów regulujących zagadnienia związane z członkostwem wskazywano na potrzebę uregulowania możliwości lub braku możliwości wstępowania do stowarzyszenia małoletnich poniżej 16 lat oraz cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającą z brzmienia art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 2 ustawy. Wprowadzono zapisy pozwalające na dokonanie wyboru.

Dodano dodatkowe warianty w przedmiocie podejmowania uchwał przez władze stowarzyszenia oraz w przedmiocie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodano możliwość wskazania w statucie informacji na temat ilości dni, odnośnie których z wyprzedzeniem członkowie danego organu informowani są o terminie i miejscu posiedzeń.

Wreszcie – jako opcjonalną wprowadzono postulowaną zarówno w pierwszych, jak i drugich konsultacjach możliwość kooptacji w przypadku, gdy skład zarządu lub komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji na skutek śmierci lub rezygnacji.

Uwagi i stanowiska względem uwag

Pełna treść uwag zgłoszonych w konsultacjach i stanowiska względem nich dostępne są tutaj: [kliknij].

Z pełnym uzasadnieniem dotyczącym potrzeby wprowadzenia wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego oraz pełnym uzasadnieniem propozycji brzmienia zapisów wzorca statutu stowarzyszenia można zapoznać się tutaj: [kliknij]

***

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Od 8 marca 2021 r. działania realizowane są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Stowarzyszenia Dialog Społeczny są członkami. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.