Ważny dla ngo i JST wyrok TK dotyczący zadań zleconych

Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla organizacji pozarządowych i JST wyrok dotyczący procedury zlecania zadań publicznych.

15 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego wyrok dotyczący procedury zlecania zadań publicznych.

Wyrok otwiera drogę do możliwego odwoływania się do sądów w sprawie rozstrzygnięć konkursowych ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotychczasowa praktyka nie przewidywała sądowej ścieżki odwoławczej.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Trybunału Konstytucyjnego opublikowanym po ogłoszeniu orzeczenia: „Skutkiem wyroku w sprawie o sygn. SK 12/20 nie jest utrata mocy obowiązującej art. 3 § 2 pkt 4 i 8 p.p.s.a., a tylko wyeliminowanie znaczeń tych przepisów, które zostały wskazane w sentencji orzeczenia Trybunału jako niekonstytucyjne. Oznacza to, że od rozstrzygnięć organu władzy publicznej w przedmiocie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, a także w razie bezczynności tego organu po ogłoszeniu konkursu, zainteresowanym podmiotom przysługuje stosowna skarga do sądu administracyjnego.”

Szerzej na ten temat pisze Adela Gąsiorowska we wpisie dla ngo.pl – Czy NGO-sy będą mogły odwoływać się do sądów w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert?

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]