Rozszerzyć zwolnienie z VAT!

Przepisy ustawy o VAT stanowią dużą barierę w zakresie wsparcia organizacji przez firmy darowiznami rzeczowymi.

Darowizna przekazana przez przedsiębiorcę organizacji pozarządowej traktowana jest jako dostawa towarów i podlega opodatkowaniu VAT.

Według nas przepisy o VAT stanowią dużą barierę w zakresie wsparcia organizacji przez firmy darowiznami rzeczowymi. Z uwagi na kłopotliwe uregulowania przedsiębiorcy obawiają się korzystać z tej formy pomocy.

Uważamy, że należy wprowadzić zwolnienie z VAT dostawy towarów, jeżeli jest ona świadczona na rzecz organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele ściśle związane z opieką i pomocą społeczną, z opieką nad dziećmi i młodzieżą, kształceniem dzieci lub młodzieży, kulturą, sportem i wychowaniem fizycznym – w oparciu o art. 133 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Analogią niech będzie tu art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dot. przekazywania produktów spożywczych OPP na cele działalności charytatywnej).

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]