Rejestry i ewidencje organizacji – Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych, w przeciwieństwie do rejestru KRS, nie jest scentralizowana. Prowadzona jest przez organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych, w przeciwieństwie do rejestru KRS, nie jest scentralizowana. Prowadzona jest przez organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego.

Typ rejestrowanych podmiotów

W ewidencji stowarzyszeń zwykłych figuruje wyłącznie jeden typ podmiotu – stowarzyszenia zwykłe. Jest to uproszczona forma stowarzyszenia, stowarzyszenie takie nie posiada osobowości prawnej. Stowarzyszenia zwykłe nie mogą m.in. prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego (ale mogą ubiegać się o status OPP). Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.

Plusy

 • ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • ewidencja pozwala na weryfikację sposobu reprezentacji podmiotu,
 • w miarę dynamiczny proces wpisu (zależy od starostwa).

Minusy

 • ewidencja nie jest centralna, nie ma jednej strony www, gdzie można znaleźć dane ewidencyjne stowarzyszeń zwykłych,
 • ewidencje prowadzone są w różnych formatach przez różne starostwa (np. część organów nadzorujących prowadzi ją w formie skanów dokumentów, część w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, część bezpośrednio na stronie internetowej),
 • z rejestru nie można łatwo pobrać odpisu – po odpis trzeba się udać do urzędu,
 • brak „jednego okienka”, tj. na etapie rejestracji nie jest automatycznie nadawany numer NIP i KRS,
 • brak jest ustandaryzowanych formularzy dotyczących wpisów i zmian,
 • brak opisanej ścieżki zmiany siedziby podmiotu (w przypadku KRS jest to kwestia uregulowana m.in. na etapie konstrukcji formularzy KRS),
 • dokumentacja nie zawsze jest weryfikowana przez osoby z wykształceniem prawniczym (zależy od starostwa),
 • w przypadku uzyskania przez podmiot statusu OPP – jednoczesne figurowanie w ewidencji starosty i w KRS przy jednoczesnym braku komunikacji między dwoma ww. organami (w konsekwencji np. możliwe sytuacje figurowania 2 innych składów zarządu w każdym z organów).

Uwagi

Przykładowe sposoby prowadzenia ewidencji przez organy nadzorujące:

Podstawa prawna

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]