Podatek dochodowy w klubach sportowych

Kilkakrotnie spotkaliśmy się z zapytaniami dotyczącymi zwolnień od podatku dochodowego UKS-ów i klubów sportowych działających w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach. Pytano nas, z mocy którego artykułu podmioty te korzystają ze zwolnienia – art. 17 ust. 1 pkt 4 czy art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Dzisiaj więc krótkie wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy wskazuje, że  wolne od podatku są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia.

W świetle treści dwóch przywołanych artykułów i odpowiadając na postawione w pierwszym akapicie pytanie możliwie jak najzwięźlej – zasadniczo dla UKS i klubów sportowych stosujemy ten „standardowy” dla ngo artykuł, czyli art. 17 ust. 1 pkt 4). Art. 17 ust. 1 pkt 5a jest zwolnieniem przewidzianym dla podmiotów, które prowadzą działania ściśle w tym punkcie wymienione, ale nie mają statutu.

Pełną odpowiedź znajdziemy w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dn. 22 grudnia 2015 r. sygn. TPB3/4510-539/15/PS w przedmiocie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy CIT w przypadku przekazania dochodu na budowę ośrodka szkoleniowego przez klub sportowy, dostępnej pod adresem: https://interpretacje-podatkowe.org/klub-sportowy/itpb3-4510-539-15-ps (Dostęp 21-04-2017).

W interpretacji czytamy m.in.: Warto dodać w tym miejscu, że co do zasady kluby sportowe i inne organizacje, które przeznaczają dochody na cele kultury fizycznej i sportu, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładając że preferowane cele zostały wymienione w ich statutach. Przepis ten nie nakłada obowiązku wydatkowania dochodu w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. W przypadku takich podmiotów zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy nie stanowi w ich przypadku ulgi, a jedynie ogranicza więc ulgę w stosunku do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Art. 17 ust. 1 pkt 5a stanowi więc w istocie ulgę dla tych klubów sportowych, które nie mają przepisów statutowych pozwalających na korzystanie ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W takim przypadku podmioty te mogą korzystać z ulgi o „węższym zakresie”, ale nie stawia się im wymagać dotyczących posiadania i treści statutu.

[su_spacer size=”10″]