Ewidencja UKS i KS po nowemu – kolejny projekt regulacji (cz. I)

Kolejna próba poprawy systemu ewidencji UKS i klubów sportowych.

Podejmowana jest kolejna próba poprawy systemu ewidencji UKS i klubów sportowych. Dla przypomnienia – obecnie sytuacja wygląda tak, że UKS i KS działające w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach widnieją w ewidencjach starostów, a KS prowadzące działalność gospodarczą rejestrowane są w KRS. Kwestionowana jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez UKS, duży problem stanowi zmiana siedziby UKS i KS (migracja między ewidencjami), jak i podjęcie działalności gospodarczej przez zarejestrowany już klub sportowy (migracja między ewidencją i KRS).

Kilka lat temu byliśmy bezpośrednio zaangażowani w działania na rzecz usprawnienia ewidencji wspomnianych podmiotów. W dużym skrócie można napisać, że działania te sprowadzały się do uczynienia KRS jedynym organem rejestrowym. Efektem prac był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie (Druk nr 305). Link do projektu i linki do relacji z prac zamieszczamy na końcu wpisu.

Szykowana obecnie propozycja nie idzie tak daleko. Oceniamy ją pozytywnie, ale nie rozwiązuje ona wszystkich problemów, o czym napiszemy w kolejnych wpisach.

Samym najbardziej zainteresowanym, czyli tak klubom sportowym, jak i organom ewidencyjnym, propozycja zmiany mogła „umknąć”, bowiem stanowi tylko jeden artykuł w dużym projekcie regulacyjnym, za który odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Mowa jest o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Interesujące nas zapisy zawarto w art. 58 ustawy. Dla lepszego zobrazowania proponowanych rozwiązań, poniżej publikujemy zapisy dotyczące ewidencjonowania uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, w kształcie, jakie miałyby, gdyby regulacje udało się wprowadzić (do czego jeszcze daleka droga).

Pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy zapisy wprowadzane proponowaną regulacją.

Art. 4. Ustawy o sporcie

1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W przypadku zmiany siedziby uczniowskiego klubu sportowego, właściwy miejscowo starosta dokonuje wpisu do ewidencji oraz zawiadamia właściwego starostę o dokonanym wpisie i konieczności wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku lub zawiadomienia. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.
4a. Do wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
4b. Sprawę wydania zezwolenia uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ ten nie wyda zgody albo decyzji o odmowie wydania zgody.
4c. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza wniosku o zatwierdzenie statutu lub jego zmiany, mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji zadań w tym zakresie.
4d. Ewidencja, o której mowa w ust. 4 zawiera:
1) datę pierwszego wpisu i datę przerejestrowania z uwagi na zmianę siedziby klubu,
2) numer ewidencyjny,
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego,
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu,
7) sposób reprezentowania klubu sportowego, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych,
8) warunki ważności uchwał władz,
9) cel działania,
10) teren działania,
11) datę wykreślenia sportowego z ewidencji,
12) inne uwagi.
4e. Ewidencja jest jawna.
5. Do wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) statut;
2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.
6. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w ust. 4.
7. Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, o których mowa w ust. 7, oraz dane podlegające wpisowi do ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji.
9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po odpowiedniej zmianie statutu oraz po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego mogą podjąć działalność gospodarczą. Po wpisaniu podmiotu oraz wpisaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7, z ewidencji, o której mowa w ust. 4, zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 9 nie wymaga zatwierdzenia przez starostę.
11. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.
12. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zachowują wszystkie prawa i obowiązki.

Za tydzień napiszemy o zaletach proponowanych rozwiązań, za dwa tygodnie – o ich niedostatkach (a jednocześnie o naszych propozycjach zapisów).

Przypominamy, że poprawa sytuacji formalnej UKS i klubów sportowych jest jednym z postulatów w ramach Tez – pkt. VI.8.

Poniżej publikujemy linki do artykułów dotyczących problematyki związanej z rejestracją podmiotów sportowych oraz prac nad zmianą ewidencji w kierunku rejestracji wszystkich KS i UKS w KRS.

[su_spacer size=”10″]

[su_spacer size=”30″]