Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

Z dniem 1 października 2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań finansowych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Przypomnijmy – art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mówi, że  kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe i odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z takiego brzmienia przepisu wynikałoby, że sprawozdanie składają nie tylko organizacje prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy ustawodawca zwalnia jednak organizacje nieprowadzące dz. gosp. z tego obowiązku – do stowarzyszeń, fundacji (…), jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy (art. 69 znajduje się w rozdziale 7 ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania muszą być sporządzone w formacie xml. Możliwość złożenia kopii sprawozdania finansowego w formie skanu, o której pisaliśmy kilka miesięcy temu, była dostępna jedynie do 30 września 2018 r.

Sprawa dotyczy nie tylko sprawozdań za 2018 rok, na których złożenie organizacje mają jeszcze kilka miesięcy (najpóźniej do 15 lipca 2019 roku), ale i sprawozdań zaległych. Jeżeli organizacja prowadząca działalność gospodarczą nie zdążyła wypełnić obowiązku sprawozdawczego przed datą 30 września 2018 roku, musi sporządzić sprawozdanie elektroniczne w formacie xml.

Z informacji, które otrzymaliśmy biura księgowe nie posiadają jeszcze w pełni funkcjonalnego oprogramowania do wysyłki ww. dokumentów.

BRAK OBOWIĄZKU SKŁADANIA SPRAWOZDANIA DO US?

W kontekście ww. powstają pytania, czy m.in. dzięki elektronizacji sprawozdania finansowe organizacji prowadzących działalność gospodarczą będzie trzeba składać wyłącznie do KRS z pominięciem Urzędu Skarbowego (takie informacje też się pojawiają) i czy sprawozdania podpisywać elektronicznie do wysyłki będą musieli wszyscy członkowie zarządu (czy wystarczą podpisy zgodnie ze sposobem reprezentacji).

Udostępnij wpis: