Zbiórki publiczne – stare przepisy, nowe interpretacje

Od pewnego czasu zmieniło się podejście MSWiA do zbiórek publicznych. Urzędnicy zwracają do poprawy tak zgłoszenia zbiórek, jak i ich sprawozdania.

Cel zbiórki publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Zgłoszenie zbiórki zawiera m.in. jej cel. Cel musi być zgodny z prawem i pozostawać w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tyle przepisy.

Na wspomnianym portalu widnieją tysiące zbiórek. Przykładowe cele części z nich: „zbiórka na cele kulturalne”, „zbiórka na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, „zbiórka na tablicę upamiętniającą patrona szkoły”. Te zbiórki cały czas się toczą, ich organizatorzy zbierają środki.

Ustawa się nie zmieniła, zmieniło się „podejście”

Myli się jednak ten, kto zakłada, że dokonując obecnie zgłoszenia zbiórki może jej cel sformułować podobnie. Może się okazać, że otrzyma pismo zwrotne ze wskazaniem korekty celu – jego doprecyzowaniu. Jakie są wytyczne w zakresie tej konkretyzacji – nie wiadomo. Jakie ma to oparcie w przepisach – żadne. Ustawa się nie zmieniła. Ostatnie „Aktualności” zostały zamieszczone na portalu prawie… 2 lata temu.

Podobna sytuacja dotyczy sprawozdań – tutaj nawet w obrębie tej samej zbiórki, sprawozdania o treści, która była przyjmowana jeszcze rok temu, obecnie są zwracane do korekty.

Udostępnij wpis: