Spis aktów prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych

Działalność w organizacjach pozarządowych wiąże się nie tylko z samym bezpośrednim prowadzeniem działań, ale też z koniecznością znajomości szeregu przepisów regulujących taką działalność.

Poza najważniejszym aktem prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. i podstawowymi „podmiotowymi” aktami prawnymi, takimi jak ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, czy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy mieć na uwadze przepisy regulujące m.in. określone branże, związane ogólnie z finansami, czy zatrudnieniem.

Wszystkie najważniejsze akty prawne regulujące działalność organizacji pozarządowych zebraliśmy w jednym miejscu: [kliknij]

Zwracamy uwagę, że przy wyszukiwaniu ustaw oraz rozporządzeń należy korzystać ze sprawdzonych źródeł, zawierających aktualne treści aktów prawnych. Jednym z takich źródeł jest Baza Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP. ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie linki zawarte w opracowaniu prowadzą właśnie do ISAP.

Udostępnij wpis: