Wzorzec statutu – do 28.02.2021

Uwagi prosimy przedstawiać z wykorzystaniem poniższych formularzy. Wypełnić formularz może każdy użytkownik. Uwagi będą widoczne po ich zaakceptowaniu przez nas. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresami e-mail: kontakt@dialogspoleczny.org lub blog@trzeci.org. W przypadku uwag odnoszących się do całości statutu prosimy o ich wyrażenie tutaj.

 Wzorzec statutu Stowarzyszenia – wersja konsultowana do dn. 28.02.2021 r. 

§ 1

☐ Wariant A (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej)
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: …………………………….

☐ Wariant B (Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą)
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie …………………………….

(spr. techniczna – mechanizm blokujący możliwość nadania nazwy już figurującej w KRS)

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest: …………………………………….

(spr. techniczna – lista miejscowość do wyboru)

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 4

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

(spr. techniczna – można zaznaczyć jeden cel i więcej)

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 •  działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacja;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy.
Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez działalność w zakresie:
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………

(spr. techniczna – lista kodów PKD do wyboru z listy)

2. W formie statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie może prowadzić całość działalności statutowej.
3. (spr. techniczna – opcjonalnie) W formie statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie może prowadzić:

☐ Opcja A
całość statutowej działalności

☐ Opcja B
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………

(spr. techniczna – lista kodów PKD zgodna z § 5 pkt. 1 oraz mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów PKD, co w § 25 pkt 2)

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 6

1. Członkiem Stowarzyszenia staje się na wniosek osoby zainteresowanej po podjęciu uchwały przez Zarząd.
2. W przypadku, gdy Zarząd nie podejmie uchwały lub decyzja Zarządu będzie negatywna, osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 7

Utrata członkostwa następuje:
1) w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – utrata członkostwa następuję z momentem złożenia rezygnacji;
2) w wyniku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej – utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd;
3) w wyniku naruszenia statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym dóbr osobistych Stowarzyszenia, naruszenia ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego   lub innych działań, które nie dają się pogodzić z członkostwem w Stowarzyszeniu – utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 8

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) działania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia;
2) wybierania władz Stowarzyszenia i kandydowania w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3) zabierania głosu, w tym głosu stanowiącego w trakcie Walnego Zebrania Członków;
4) składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego władz.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) angażowania się w działalność Stowarzyszenia;
2) opłacania składek;
3) przestrzegania Statutu i uchwał jego władz.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 11

☐ Wariant A
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są  zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

☐ Wariant B
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym.
3. Poddać projekt uchwały pod głosowanie może każdy członek danej władzy Stowarzyszenia.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
5. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę co najmniej w formie dokumentowej, głosowanie w trybie obiegowym może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 12

1. Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa liczbę wybieranych członków danej kadencji i określa ich funkcje.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 13

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa liczbę wybieranych członków danej kadencji i określa ich funkcje.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 14

☐ Wariant A
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant B
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 15

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – zgodnie z § 7 pkt 3.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – zgodnie z § 7 pkt 2.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 18

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niemożności jego zwołania przez Zarząd.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi: ………………….

(spr. techniczna – do wyboru z listy)

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 20

☐ Wariant A
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

☐ Wariant B
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 21

☐ Wariant A
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym sprawach majątkowych, upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

☐ Wariant B
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym sprawach majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 22

1. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek danego organu.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 23

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 24

☐ Wariant A
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

☐ Wariant B
Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu …………………………….

(spr. techniczna – do wpisania DD-MM)

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 25

☐ Wariant A (spr. techniczna – mechanizm skorelowany z  § 1)
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

☐ Wariant B (spr. techniczna – mechanizm skorelowany z  § 1)
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) (PKD ………….) ……………………………
2) (PKD ………….) ……………………………
3) (PKD ………….) ……………………………

(spr. techniczna – mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów PKD, co w § 5 pkt 3)

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 26

☐ Wariant A
Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich podejmuje Walne Zebranie Członków.

☐ Wariant B
Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich podejmuje Zarząd.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 27

☐ Wariant A
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant B
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant C
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant D
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak

§ 28

☐ Wariant A
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant B
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant C
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant D
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Wyraź opinię (aktualizowane)
Dodatkowe materiały i pliki do pobrania
Brak