Wzorzec statutu Stowarzyszenia – wersja aktualna z dn. 16.05.2021 

Od 22 czerwca 2021 r. treści dotyczące działań w ramach #prosteNGO gromadzone są w ramach dedykowanego serwisu pod adresem: proste.ngo
Zapraszamy pod nowy adres!

§ 1

☐ Wariant A (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej)
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: …………………………….
(spr. techniczna – mechanizm blokujący możliwość nadania nazwy już figurującej w KRS)

☐ Wariant B (Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą)
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie …………………………….
(spr. techniczna – mechanizm blokujący możliwość nadania nazwy już figurującej w KRS)

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest: …………………………………….
(spr. techniczna – lista miejscowość do wyboru)

§ 4

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
(spr. techniczna – można zaznaczyć jeden cel i więcej)
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyka i krajoznawstwo;
23) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
24) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
25) ratownictwo i ochrona ludności;
26) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
27) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
28) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
29) promocja i organizacja wolontariatu;
30) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
31) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
32) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
33) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
34) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
35) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
36) rewitalizacja;
37) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy.

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez działalność w zakresie:
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………
(spr. techniczna – lista kodów PKD do wyboru z listy)
2. W formie statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie może prowadzić całość działalności statutowej.
3. (spr. techniczna – opcjonalnie) W formie statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie może prowadzić:
☐ Opcja A
całość statutowej działalności
☐ Opcja B
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………
(PKD ………….) ……………………………
(spr. techniczna – lista kodów PKD zgodna z § 5 pkt. 1 oraz mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów PKD, co w § 25 pkt 2)

§ 6

1. Członkiem Stowarzyszenia staje się na wniosek osoby zainteresowanej po podjęciu uchwały przez Zarząd.
2. W przypadku, gdy Zarząd nie podejmie uchwały lub decyzja Zarządu będzie negatywna, osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
3. (spr. techniczna – opcjonalnie) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. (spr. techniczna – opcjonalnie) Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą należeć do Stowarzyszenia.

§ 7

Utrata członkostwa następuje:
1) w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia – utrata członkostwa następuje z momentem złożenia rezygnacji;
2) w wyniku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej – utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd;
3) w wyniku naruszenia statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym dóbr osobistych Stowarzyszenia, naruszenia ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego   lub innych działań, które nie dają się pogodzić z członkostwem w Stowarzyszeniu – utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§ 8

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) działania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia;
2) wybierania władz Stowarzyszenia i kandydowania w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3) zabierania głosu, w tym głosu stanowiącego w trakcie Walnego Zebrania Członków;
4) składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego władz.

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) angażowania się w działalność Stowarzyszenia;
2) opłacania składek;
3) przestrzegania Statutu i uchwał jego władz.

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 11

☐ Wariant A
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są  zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.
☐ Wariant B
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.
☐ Wariant C
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym.
3. Poddać projekt uchwały pod głosowanie może każdy członek danej władzy Stowarzyszenia.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
5. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie w trybie obiegowym może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 12

1. Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa liczbę wybieranych członków danej kadencji i określa ich funkcje.

§ 13

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa liczbę wybieranych członków danej kadencji i określa ich funkcje.

§ 14

☐ Wariant A
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant B
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

☐ Wariant A
W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

☐ Wariant B
1. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków – z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.
2. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji na skutek śmierci lub rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pozostałym członkom organu, który uległ zmniejszeniu, przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia w drodze kooptacji zgodnie z zasadami podejmowania uchwał przez ten organ. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu wymaganej statutem lub ostatnią uchwałą Walnego Zebrania Członków. Kadencja osób dokooptowanych upływa w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków danego organu.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – zgodnie z § 7 pkt 3.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – zgodnie z § 7 pkt 2.

§ 18

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niemożności jego zwołania przez Zarząd.

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi: ………………
(spr. techniczna – do wyboru z listy)

§ 20

☐ Wariant A
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
☐ Wariant B
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 21

☐ Wariant A
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
☐ Wariant B
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 22

1. Walne Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 2, zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek danego organu.
3. (spr. techniczna – opcjonalnie) O terminie i miejscu posiedzenia członkowie danego organu informowani są z wyprzedzeniem co najmniej ……………… dni.
(spr. techniczna – do wyboru z listy od 2 do 30)

§ 23

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. (spr. techniczna – opcjonalnie) Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia … roku.
(spr. techniczna – do wpisania RRRR – możliwość wydłużenia roku obrotowego w przypadku, gdy stowarzyszenie rejestrowane jest w drugiej połowie danego roku)

§ 25

☐ Wariant A (spr. techniczna – mechanizm skorelowany z  § 1)
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

☐ Wariant B (spr. techniczna – mechanizm skorelowany z  § 1)
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) (PKD ………….) ……………………………
2) (PKD ………….) ……………………………
3) (PKD ………….) ……………………………
(spr. techniczna – mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów PKD, co w § 5 pkt 3)
3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje…
(spr. techniczna – do wyboru z listy: Walne Zebranie Członków, Zarząd)

☐ Wariant C (spr. techniczna – mechanizm skorelowany z  § 1)
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) (PKD ………….) ……………………………
2) (PKD ………….) ……………………………
3) (PKD ………….) ……………………………
(spr. techniczna – mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów PKD, co w § 5 pkt 3)

§ 26

☐ Wariant A
Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich podejmuje Walne Zebranie Członków.
☐ Wariant B
Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich podejmuje Zarząd.

§ 27

☐ Wariant A
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant B
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant C
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant D
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

☐ Wariant A
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant B
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant C
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
☐ Wariant D
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wskazuje likwidatora i decyduje o przeznaczeniu majątku.