Wzorcowe statuty i regulaminy organizacji pozarządowych!

Nierzadko zdarza się, że organy rejestrowe różnie podchodzą do zapisów statutów organizacji. Zapisy kwestionowane w jednym miejscu, nie są kwestionowane w innym, praktyka zmienia się też z upływem lat i w obrębie tych samych jednostek.

Zwracamy przy tym uwagę, że oceny dokonują nie tylko osoby posiadające wykształcenie prawnicze, ale i pracownicy samorządowi bez takiego wykształcenia (dotyczy to m.in. klubów sportowych bez działalności gospodarczej, UKS, stowarzyszeń zwykłych).

Opracowanie wzorcowych, wariantowych statutów organizacji pozarządowych (podobnie jak w przypadku wzorcowego statutu koła gospodyń wiejskich w przypadku ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich) pozwoli na znaczne przyspieszenie procesu rejestracji i ujednolicenie praktyk rejestrowych.

Skorzystanie ze wzoru będzie możliwością, nie obowiązkiem. W praktyce niewiele organizacji tworzy swoje statuty od podstaw, osoby korzystają raczej ze wzorów znalezionych w Internecie. Dobrze opracowane wzorcowe dokumenty nie będą stały w kolizji z samorządnością właściwą organizacjom pozarządowym, mogą wręcz stanowić narzędzie edukacyjne. Zwraca się uwagę, że w toku działania organizacji, statut zawsze można zmienić – o ile zajdzie taka potrzeba. Na początkowym etapie najważniejsze jest rozpoczęcie działań, nie kwestie rejestrowe.

Uważamy, że należy opracować wzorcowe, wariantowe statuty i regulaminy organizacji pozarządowych.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: