Ułatwić sprzedaż przedmiotów symbolizujących organizację!

W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że sprzedaż przedmiotów lub usług wiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej lub – pod pewnymi warunkami – możliwa jest w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W tym kontekście ciekawie brzmią zapisy art. 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Zgodnie z nimi prowadzenie przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprzedaży tekstu statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw popularyzujących cele i działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

Uważamy, że podobne regulacje powinny znaleźć się w przepisach sektorowych. Postulujemy przyjęcie możliwości prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności własnej polegającej na sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizację i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej!

Teza jest szczególnie ważna dla grupy organizacji, jakimi są widniejące w ewidencjach starosty kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia zwykłe. Tym ostatnim ustawa wprost zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, więc ww. forma sprzedaży mogłaby stanowić dodatkowe źródło przychodów. Jeżeli zaś chodzi o kluby sportowe i UKSy – prowadzenie przez nie działalności gospodarczej jest tym trudniejsze, że niejasne są regulacje tego dotyczące (co też jest przedmiotem #prosteNGO). Sprzedaż klubowych gadżetów mogłaby stanowić często wykorzystywane źródło dochodu.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: