Trwają publiczne konsultacje dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych

Organizacje! Samorządowcy! Do 5 lutego 2020 r. trwają konsultacje publiczne dotyczące zmian we wzorach dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych. Zapraszamy do wzięcia w nich udziału. To na tych dokumentach pracujecie realizując działania dotowane ze środków samorządowych!

Zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 marca 2020 roku.

Konsultowane dokumenty dostępne są tutaj (projekt rozporządzenia z 12 grudnia 2019 r.): [kliknij]

Poniżej załączamy przygotowane przez nas pliki, w których zaznaczyliśmy m.in. planowane modyfikacje w odniesieniu do dokumentów obecnie obowiązujących:

Oferta: [kliknij]
Umowa: [kliknij]
Sprawozdanie: [kliknij]

Wśród najważniejszych spośród planowanych zmian wskazać można:

  • usunięcie niespójności, w tym zwłaszcza niespójności między wzorami ofert, sprawozdań i ramowym wzorem umowy,
  • ujednolicenie terminologii,
  • poprawienie tabel budżetowych,
  • wprowadzenie zapisów wskazujących wprost na możliwość składania oferty i sprawozdania przy wykorzystaniu generatorów ofert bez konieczności przesyłania dodatkowych papierowych potwierdzeń,
  • modyfikację postanowień dotyczących możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów (zasady dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów strony mają określać poprzez odpowiednie postanowienia umowne, które powinny być spójne z zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej) wprost wskazując na możliwość dokonywania przesunięć również w ramach zadań realizowanych w trybie 19a,
  • dodano postanowienie zobowiązujące zleceniodawcę do dokonania wcześniejszego powiadomienia o zakresie kontroli i terminie jej rozpoczęcia,
  • doprecyzowano zasadę rozliczania zadania publicznego w oparciu o zrealizowane rezultaty,
  • zmieniono zapisy dotyczące zakazu zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji (w projekcie umowy znajduje się wyłącznie zobowiązanie zleceniobiorcy do niezbywania aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł),
  • zrezygnowano z postanowień określających przypadki wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania datacji w nadmiernej wysokości (odwołując się do faktu, iż przypadki te reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 5 lutego 2020 r. na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (w tym również w wersji edytowalnej).

Udostępnij wpis: