Statut Fundacji trzeci.org

 Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działania 

§1

Fundacja trzeci.org, zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona przez Tomasza Pawłowskiego i Łukasza Gorczyńskiego, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§2

Misją fundacji jest przede wszystkim działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy międzysektorowej i tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej. Fundacja kieruje się zasadami pomocniczości i dialogu, legalizmu, niezależności, jawności, odpowiedzialności, rzetelności i partnerstwa.

§3

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§4

Siedziba fundacji mieści się w Gliwicach.

§5

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.

§6

Dla prowadzenia swoich spraw fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§7

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

 Rozdział II. Majątek i sposoby finansowania 

§8

 1. Majątek fundacji składa się z funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 oraz dochodów i środków uzyskanych w toku działalności fundacji.
 2. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie jej wydatków bieżących.
 3. Fundacja czerpie środki finansowe z następujących źródeł:
  a. darowizny, spadki i zapisy,
  b. dotacje, dofinansowania, nagrody,
  c. kredyty, lokaty, odsetki, inwestycje,
  d. zbiórki publiczne,
  e. loterie,
  f. odpłatna działalność pożytku publicznego.

 Rozdział III. Zasady, formy i zakres działania fundacji 

 §9

Celem fundacji jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na:

 1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych
  i obywatelskich;
 3. wsparcie powstawania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej
  i obywatelskiej;
 4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. działalności wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 6. prowadzenie i rozwój badań i diagnoz społecznych;
 7. promocję i organizację wolontariatu;
 8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 11. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalność charytatywną;
 14. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 15. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 16. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 17. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
 18. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 19. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 20. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 21. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 22. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 23. działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 24. działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 26. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 27. działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób fizycznych oraz podmiotów z każdego sektora,
 2. organizację i wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, charytatywnych, artystycznych i sportowych we wszystkich formach;
 3. prowadzenie i rozwój badań, diagnoz i analiz społecznych;
 4. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z podmiotami z każdego sektora w zakresie realizacji swoich celów statutowych;
 5. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.

§11

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:

 1. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 2. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 3. 58.11.Z Wydawanie książek;
 4. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 5. 58.13.Z Wydawanie gazet;
 6. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 7. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 8. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 9. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 10. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 11. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 12. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
 13. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 14. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 15. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 16. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 17. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 18. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 19. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 20. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 21. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 22. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 23. 70.22.Z Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 24. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych;
 25. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 26. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 27. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 29. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 30. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 31. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 32. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 33. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
 34. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 35. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 36. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 37. 85.59.A Nauka języków obcych;
 38. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 39. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 40. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 41. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 42. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 43. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 44. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 45. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 46. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 47. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 48. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
 49. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§12

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:

 1. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 2. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 3. 58.11.Z Wydawanie książek;
 4. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 5. 58.13.Z Wydawanie gazet;
 6. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 7. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 8. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 9. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 10. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 11. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 12. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
 13. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 14. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 15. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 16. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 17. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 18. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 19. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 20. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 21. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 22. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 23. 70.22.Z Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 24. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych;
 25. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 26. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 27. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 29. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 30. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 31. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 32. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 33. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
 34. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 35. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 36. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 37. 85.59.A Nauka języków obcych;
 38. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 39. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 40. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 41. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 42. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 43. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 44. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 45. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 46. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 47. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 48. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
 49. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 Rozdział IV. Skład, organizacja, sposób powoływania organów fundacji 

§13

Organem fundacji jest zarząd.

§14

 1. Członków pierwszego zarządu powołuje fundator. Kolejne składy zarządu powoływane
  i odwoływane są przez jego członków.
 2. Fundator może wchodzi w skład zarządu.
 3. Kadencja zarządu trwa 5 lat.
 4. Członkowie zarządu mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
  przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Fundacji.

§15

 1. Zarząd fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa i wiceprezesów.
 2. Do obowiązków zarządu należy kierowanie działalnością fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 3. Zarząd ma prawo podejmowania wszystkich decyzji nie zastrzeżonych przepisami prawa i niniejszym statutem do kompetencji innych organów.
 4. Zarząd spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.
 5. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§16

Do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

 Rozdział V. Zmiana statutu, likwidacja fundacji 

§17

Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień. Mogą również obejmować rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje fundator.

§18

Likwidacja fundacji następuje w przypadku wyczerpania majątku oraz uchwały o braku możliwości lub celowości prób jego odnowienia. W razie likwidacji funkcję likwidatora pełni zarząd fundacji lub inna osoba wyznaczona przez fundatora.