Rozszerzyć zwolnienie z CIT!

W 2017 roku na łamach ngo.pl Rafał Dymek z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana poruszył problem wąskiego i archaicznego zwolnienia z podatku dochodowego organizacji pozarządowych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W zwolnieniu tym nie uwzględniono całego szeregu ważnych, prospołecznych działań prowadzonych przez organizacje.

„Niektórzy liderzy w NGO myślą, że skoro stowarzyszenia czy fundacje są co do zasady podmiotami not-for-profit, podatek dochodowy w ogóle ich nie obowiązuje” – pisał dwa lata temu Rafał Dymek. Sam tytuł artykułu wskazywał tak na problem wąskiego zwolnienia, jak i niską świadomość działaczy społecznych: „CIT w NGO. Czy siedzimy na minie?” [dostęp: 2019-29-03].

Chwilę po wspominanym artykule zamieściliśmy na blogu tekst dotyczący podatku dochodowego w stowarzyszeniach zwykłych, czyli zbiorze podmiotów, które w wyniku nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach otrzymały możliwość pozyskiwania środków na działalność z większej, niż dotychczas, ilości źródeł.

Rozważaliśmy, czy ww. zwolnienie z podatku dochodowego w ogóle obejmuje stowarzyszenia zwykłe: „Czy z uwagi na to, że w art. 17 ust. 1 pkt 4) pr. o stow. mowa jest o celach statutowych, a ustawa przy rozróżnieniu między stowarzyszeniami rejestrowymi i stowarzyszeniami zwykłymi posługuje się odrębnymi terminami dot. aktu wewnętrznego organizacji (rejestrowe – statut, zwykłe – regulamin) uprawnione jest stosowanie zwolnienia do celów regulaminowych (tj. wynikających z regulaminu, nie ze statutu)?”. Pełna treść: „CIT w NGO. Siedzimy na minie”.

Na koniec swojego artykułu Rafał Dymek pisał: „A co z inicjatywami, które nie mieszczą się w katalogu, a wydają się bardzo potrzebne – na przykład działalność strażnicza, albo oddolne inicjatywy obywatelskie? Rząd od jakiegoś czasu dyskutuje nad głębszymi zmianami w systemie podatkowym. Być może w jakiejś części dotkną także osób prawnych. Warto przeprowadzić wewnątrzsektorową dyskusję na ten temat. Abyśmy nie przespali ewentualnych zmian, które mogą wpłynąć na działalność społeczną i obywatelską”.

Uważamy, że należy rozszerzyć i urealnić zakres zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pozarządowych – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (analogicznie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: