Polityka prywatności mediów społecznościowych – Facebook

Poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby prowadzenia strony w serwisie społecznościowym Facebook.

 Administrator danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja trzeci.org (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice).

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podmiot zarządzający profilem w serwisie społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem tego serwisu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się tutaj: kliknij

 Cel przetwarzania danych osobowych 

Obserwując nasz profil  w sposób automatyczny znajduje się Pani/Pan na listach, do których mamy dostęp. Dodając komentarz do zamieszczanych przez nas treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawia Pani/Pan dane osobowe.

Podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profilu.

W każdym momencie może  Pani/Pan edytować lub usuwać komentarze oraz reakcje, które pozostawiono na profilu – w ramach narzędzi udostępnionych przez serwis. W każdej chwili może Pani/Pan zaprzestać obserwacji profilu – w takiej sytuacji zniknie Pani/Pan z listy osób lubiących stronę i/lub obserwatorów.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości, przekazuje nam Pani/Pan dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. Pani/Pan dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania również jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Pani/Pana. Ma Pani/Pan wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w zakładce z prywatnymi wiadomościami.

 Zakres przetwarzanych danych osobowych 

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Pani/Pana temat:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
 • dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,
 • dane przekazane w ramach prywatnych wiadomości,
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Pani/Pana profilu na Facebooku.

To, do jakich informacji na Pani/Pana temat mamy dostęp, zależy w głównej mierze od Pani/Pana aktywności w serwisie Facebook oraz ustawień prywatności serwisu. Będziemy mogli uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Pani/Pana temat, które zostały upublicznione na Pani/Pana profilu.

 Źródło danych 

Pani/Pana dane stają się dla nas dostępne, kiedy:

 • lubi Pani/Pan lub obserwuje nasz profil,
 • dodaje Pani/Pan komentarze, wchodzi w interakcje z naszymi treściami,
 • kontaktuje się Pani/Pan z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

 Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji działań Administratora. W przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które finansują dany projekt, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.

 Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane 

W podstawowym zakresie nie mamy wpływu na okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności serwisu. Nie jesteśmy w stanie usunąć Pani/Pana danych z Facebooka – można zrobić to tylko samodzielnie.

 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Facebook postępuje z Pani/Pana danymi osobowymi. Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

 Bezpieczeństwo danych 

Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa sam serwis.

 Prowadzenie statystyk 

W ramach narzędzi dostępnych dla administratora strony mamy dostęp do informacji statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania użytkowników. Informacje poddajemy analizie w celu optymalizacji profilu pod kątem doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje, do których mamy dostęp są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

 Reklamy w serwisie społecznościowym 

W ramach serwisu Facebook korzystamy z systemu reklam, za pośrednictwem którego możemy kierować do Pani/Pana reklamy sprofilowane pod kątem zdefiniowanych grup odbiorców określonych na podstawie różnych kryteriów, takich jak zainteresowania, wiek, zawód itp.

Reklamy te nie wiążą się po naszej stronie z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Korzystamy jedynie z możliwości określenia grup docelowych z wykorzystaniem narzędzi zapewnianych przez administratorów serwisów społecznościowych.

 Pliki cookies 

Nasz profil osadzony jest w serwisie Facebooka, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od tego podmiotu. Nie mamy wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez ww. serwis.

 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

W obrębie podejmowanych przez nas działań nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. Nie mamy wpływu na politykę Facebooka w tym zakresie.

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/Pan wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody, może też nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/Panu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w takim zakresie w jakim dotyczą czynności uzależnionych od interwencji samego serwisu Facebook.

Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Jeżeli chce Pani/Pan zrealizować jedno ze swoich uprawnień, to zachęcamy przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu z serwisem społecznościowym.

 Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych 

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych została podjęta decyzja o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w sytuacji podmiotu nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem e-mail: blog@trzeci.org lub kontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.