Obowiązek informacyjny – kontakt e-mail

Poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w treści korespondencji e-mail wymienianej z nami.

 Administrator danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja trzeci.org (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice).

 Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji działań Administratora. W przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które finansują dany projekt, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.

 Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych – jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/Pan wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody, może też nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail blog@trzeci.org. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.Korzystanie z niektórych systemów może się wiązać z przesyłaniem danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dostawcy usług deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych poprzez korzystanie z mechanizmów zgodności funkcjonujących w ramach prawa europejskiego (standardowe klauzule umowne).

 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu drogą e-mail.