Relacja z pierwszego spotkania w sprawie #prosteNGO

27 czerwca 2019 w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach odbyło się pierwsze robocze spotkanie poświęcone propozycjom uproszczeń zebranych w ramach #prosteNGO. Osoby obecne na spotkaniu zostały podzielone na 5 grup, w obrębie których pracowano nad danym zbiorem zapisów.

Osoby dokonały wstępnej oceny zasadności tez biorąc pod uwagę m.in.:

 • argumenty za ich wprowadzeniem,
 • argumenty przeciw ich wprowadzeniu,
 • interesariuszy,
 • przeszkody przy wdrażaniu.

Sam sposób zbierania opinii na temat tez oraz ich upowszechniania jest jednym z głównych obszarów problemowych. Wskazywano chęć zaangażowania możliwie jak największej ilości środowisk w ww. proces oraz prowadzenie debaty z wykorzystaniem możliwie jak najbardziej przystępnych narzędzi – z tego tytułu wprowadzono rozwiązanie wykorzystujące zarówno potencjał grup FB, jak i plików współdzielonych. Celem jest wszechstronne spojrzenie na tezy z punktu widzenia różnych interesariuszy.

Planowane jest opracowanie prostego schematu, według którego będzie można prowadzić dyskusję na temat tez w gminach w całej Polsce. Prace mogłyby odbywać się zarówno nad całością tez, jak i nad wybraną ich grupą lub pojedynczymi tezami.

Podniesiono kwestię podziału tez na te, które można wdrożyć od razu, jak i te, które wymagają całościowej zmiany podejścia do działalności społecznej.

Poza omówieniem ww. tez,  pojawiły się nowe propozycje, w tym:

 • wprowadzenie możliwości technicznego podpisu CIT przez ePUAP,
 • uproszczenia w składaniu CIT dla organizacji z niskimi dochodami (np. 5-10 tys.) łącznie z nowym formularzem,
 • problem kosztów uzyskania przychodu i kosztów działalności statutowej,
 • propozycja mechanizmu, zgodnie z którym tyle pieniędzy, ile zostanie przekazane przez osoby prawne z odpisu CIT, tyle Państwo przekazuje na fundusz dotacyjny na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez ngo,
 • kwestie minimalnego kapitału założycielskiego dla fundacji,
 • osoby w urzędach skarbowych dedykowane obsłudze NGO (i znające specyfikę ich działania).

Przy okazji spotkania poruszono szereg wątków bezpośrednio lub pośrednio związanych z proponowanymi rozwiązaniami, w tym m.in.:

 • wskazywano na niedostatek analiz porównawczych odnośnie otoczenia formalno-prawnego organizacji pozarządowych w innych krajach (analizy te mogłyby stanowić inspirację do wdrażania konkretnych zmian w Polsce),
 • wskazywano na brak aktualnego komentarza do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwracając przy tym uwagę na obszerność samego aktu i łączenie w nim różnych wymiarów działań organizacji,
 • wskazywano, że pożądany byłby przegląd aktów prawnych pod kątem już stosowanych zwolnień i ulg (z rozważeniem przygotowania całej osobnej regulacji dotyczącej organizacji pozarządowych),
 • kilkukrotnie – w różnych kontekstach – pojawiał się temat organizacji pożytku publicznego oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego, jako konstrukcji, których kształt wymyka lub może wymykać się formom w jakich były projektowane (uwaga – wyjaśnienia w dyskusjach przy konkretnych tezach),
 • rozważano na ile rozszerzanie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie powiększa „bariery psychologicznej” przed prowadzeniem działalności gospodarczej, jednocześnie zastanawiając się nad sensem rejestracji działalności gospodarczej dla – przysłowiowych – 2-3 koncertów w roku (problem „nieostrości” definicji działalności gospodarczej),
 • poruszono problem definiowania „zadań publicznych” (różne poziomy rozumienia „zadania publicznego” – co innego prowadzenie systematycznego wsparcia osób bezdomnych, co innego wycieczka rowerowa),
 • rozważano zasadność dotacji podmiotowych (np. idąc za praktyką stosowaną przy okazji „nowych” KGW lub dotacji oświatowych) i koncepcji nie wiązania dotacji z koniecznością realizacji zadań publicznych.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dialog Społeczny we współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Cały proces prac objęty jest patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: