Rejestry i ewidencje organizacji – Ewidencja UKS i KS

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona jest przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Jest to więc druga ewidencja organizacji pozarządowych prowadzona przez starostę – w ubiegłym tygodniu pisaliśmy o ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Typy rejestrowanych podmiotów

W ewidencji figurują dwa „typy” organizacji pozarządowych:

 • uczniowskie kluby sportowe (UKS),
 • kluby sportowe (KS) działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Plusy

 • w miarę dynamiczny proces rejestracji (zależy od starostwa).

Minusy

 • ewidencja nie jest publiczna,
 • ewidencja nie jest centralna, nie ma jednej strony www, gdzie można znaleźć dane ewidencyjne UKS i KS,
 • w odpisach z ewidencji nie ma konieczności wskazywania sposobu reprezentacji podmiotu (sposób reprezentacji UKS lub KS można wówczas zweryfikować dopiero posiadając statut organizacji),
 • z rejestru nie można łatwo pobrać odpisu – po odpis trzeba się udać do urzędu,
 • brak „jednego okienka”, tj. na etapie rejestracji nie jest automatycznie nadawany numer NIP i KRS,
 • brak jest ustandaryzowanych formularzy dotyczących wpisów i zmian,
 • brak opisanej ścieżki zmiany siedziby podmiotu (w przypadku KRS jest to kwestia uregulowana m.in. na etapie konstrukcji formularzy KRS),
 • niejasne procedury dotyczące możliwości rejestracji działalności gospodarczej w klubie sportowym („migracji” do KRS),
 • dokumentacja nie zawsze jest weryfikowana przez osoby z wykształceniem prawniczym (zależy od starostwa),
 • w przypadku uzyskania przez podmiot statusu OPP – jednoczesne figurowanie w ewidencji starosty i w KRS przy jednoczesnym braku komunikacji między dwoma ww. organami (w konsekwencji np. możliwe sytuacje figurowania 2 innych składów zarządu w każdym z organów).

Uwagi

Więcej na temat trudności związanych ze sposobem ewidencji KS i UKS oraz więcej na temat postulowanych zmian możesz poczytać w poniższych wpisach:

Podstawa prawna

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Udostępnij wpis: