Pytania po konferencji ROPS Katowice

15 września br. mieliśmy możliwość poprowadzenia jednego z dwóch modułów w ramach organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach seminarium. Temat seminarium – angażowanie podmiotów publicznych oraz biznesu w proces wspierania sektora ekonomii społecznej.

W trakcie prowadzonej przez nas części omówiliśmy zasadę subsydiarności (pomocniczości), szanse i zagrożenia związane ze zlecaniem zadań publicznych przez samorząd, kwestię zależności organizacji pozarządowych od środków publicznych oraz konsekwencje ograniczania tychże środków. Tematyka drugiego modułu seminarium – prowadzonego przez Rafała Urbasia ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra z Tarnowa dotyczyła szans i zagrożeń funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w otoczeniu biznesowym, a także komercyjnej działalności PES oraz ich miejsca w kooperacyjnym obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

W trakcie konferencji postawionych zostało kilka pytań, które mogą stanowić wstęp do szerszej dyskusji na temat trzeciego sektora:

 • Czy samorząd ma wykonawcę w 3 sektorze?
 • Czy samorząd ma partnera w 3 sektorze?
 • Czy mamy partnera do realizacji zadań w formule regrantingu?
 • Czy organizacje składają oferty wspólne?
 • Kto decyduje o przyznaniu dotacji w naszej gminie?
 • Czego oczekujemy od członka komisji konkursowej w gminie?
 • Czy za bycie członkiem komisji konkursowej w gminie otrzymujemy wynagrodzenie?
 • Co stoi na przeszkodzie w płaceniu członkom komisji konkursowych w gminie?
 • Jaki procent zadań dofinansowywanych co roku w mojej gminie to zadania nowe?
 • PES czy NGO – kogo bardziej pożąda gmina?
 • PES czy NGO – podobieństwa a różnice?
 • Dlaczego nie ma dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stowarzyszenia, fundacji lub klubu sportowego?
 • Dlaczego nie ma ulg w zakresie składek ZUS przy zatrudnieniu (np. w pierwszym roku działania organizacji)?

Mimo obecności przedstawicieli sporej ilości samorządów okazało się (co nie jest do końca zaskoczeniem), że oferty wspólne można liczyć na palcach jednej ręki. Praktycznie wszyscy opowiedzieli się za tym, aby ulgi w zakresie składek ZUS przy zatrudnianiu w organizacjach również były stosowane (np. w pierwszym roku działania organizacji). Ciekawa była dyskusja na temat oczekiwań samorządu względem organizacji i nieco innych koncepcji działania mieszczących się pod enigmatycznymi dla „niewtajemniczonych” skrótami PES oraz NGO. Przeważało stanowisko, że samorządom bardziej „na rękę” są organizacje rozumiane jako PESy (skoncentrowane bardziej na rynku, unikające sytuacji konfliktowych z samorządem), niż NGOsy (skoncentrowane bardziej na sferze obywatelskiej, mniej unikające sytuacji konfliktowych).

Raz jeszcze dziękujemy za zaproszenie i polecamy pozostałe działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach dedykowane ekonomii społecznej.

Udostępnij wpis: