Długofalowym celem działań prowadzonych pod szyldem #prosteNGO jest uproszczenie warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Celem pośrednim jest bieżąca identyfikacja wymogów formalnych utrudniających organizacjom prowadzenie działalności oraz zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia tych barier.


Od 8 marca 2021 roku do 31 maja 2023 roku działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Zakres działań:

  • prowadzenie Biura monitoringu #prosteNGO,
  • rozbudowa i bieżąca aktualizacja Tez #prosteNGO,
  • organizacja spotkań lokalnych i webinariów,
  • prowadzenie serwisu proste.ngo (w budowie),
  • prowadzenie kampanii informacyjnej #prosteNGO.

Dodatkowo prowadzone są prace społeczne w ramach działalności Stowarzyszenia Dialog Społeczny. Całość działań objęta jest patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Stowarzyszenia Dialog Społeczny są członkami. Działaj razem z nami w ramach Koalicji na rzecz #prosteNGO!

Biuro monitoringu

Jakie są zadania Biura monitoringu #prosteNGO?
  • identyfikowanie planowanych zmian prawnych dotyczących działalności organizacji społecznych oparte o systematyczną analizę oficjalnych źródeł internetowych oraz bieżące śledzenie doniesień medialnych,
  • ułatwienie dostępu do informacji o planowanych zmianach prawnych przedstawicielom organizacji społecznych,
  • pomoc w udrożnieniu kanałów informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się monitoringiem i rzecznictwem w zakresie prawa dla organizacji społecznych,
  • budowanie bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej,
  • aktywne inicjowanie przygotowywania założeń do zmian prawnych, opartych na pracach własnych jak i postulatach zgłaszanych przez organizacje
Czym jest monitoring?

Zgodnie z ogólnie przyjętą wśród polskich organizacji definicją monitoring to „zaplanowane, usystematyzowane, prowadzone według przyjętego schematu badanie wybranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Jednocześnie monitoring jest elementem działań zmierzających do zmian tej rzeczywistości (…)”. (za: Nowicki Marek, Fialova Zuzanna „Monitoring praw człowiek”, Warszawa 2004)

Kontakt

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa

tel.: + 48 22 621 21 61 (Piotr Frączak)
e-mail: p.fraczak@schuman.pl

Tezy #prosteNGO

Czym są Tezy #prosteNGO?

Tezy #prosteNGO to na bieżąco aktualizowany spis propozycji rozwiązań, które mogą uprościć działalność społeczną. Tezy #prosteNGO dotyczą wszystkich najważniejszych obszarów formalnych związanych z funkcjonowaniem organizacji społecznych, w tym zagadnień związanych z ich rejestracją i likwidacją, źródłami finansowania, podatkami i sprawozdawczością. Tezy #prosteNGO stanowią element budowania bazy wiedzy o obciążeniach biurokratycznych w działalności społecznej i punkt wyjścia do aktywnego inicjowania przygotowywania założeń do zmian prawnych.

Tezy #prosteNGO mają dwóch głównych adresatów. Jednym są środowiska, które chcą angażować się w dyskusje nad słusznością przedstawionych propozycji rozwiązań i ich ostatecznym proponowanym kształtem – mowa tu przede wszystkim o przedstawicielach organizacji społecznych, ale i samorządowcach, którym bliska jest współpraca z organizacjami. Drugim adresatem są środowiska mające bezpośredni wpływ na kształt przepisów – mowa tu przede wszystkim o organach władzy ustawodawczej i urzędach centralnych.

Sposób aranżacji i metodolgia prac

Struktura aranżacji jest trzypoziomowa. Najwyższym poziomem jest grupa tez (I poziom). Obecnie jest 9 grup tez – „Rejestracja i likwidacja”, „Źródła finansowania, „Podatki i rachunkowość”, „Zarządzanie i RODO”, „Zatrudnienie i wolontariat”, „Sprawozdawczość i kontrola”, „Rejestry i ewidencje”, „Działalność regulowana” oraz „Ekonomia społeczna”. W ramach każdej grupy wydzielone są podgrupy (II poziom). Dla przykładu – w grupie „Rejestracja i likwidacja” jest podgrupa „Rejestracja stowarzyszeń rejestrowych”. Pojedyncze tezy znajdują się właśnie w podgrupach. Dla przykładu – w podgrupie „Rejestracja stowarzyszeń rejestrowych” jest teza „Opracowanie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego i włączenie rejestracji stowarzyszeń w System S24” (III poziom).

Obecnie jest przeszło 70 tez. Dla każdej z tez opracowywane są one-pagery, czyli krótkie omówienia tez. One-pagery mają w miarę zbliżoną budowę. Wskazywany jest problem, grupa podmiotów której problem dotyczy, propozycja rozwiązania, szerszy opis i ewentualne inspiracje. One-pagery są aktualizowane.

Do każdej z tez przygotowywany jest formularz dyskusyjny. Formularz pozwala na publiczną dyskusję na temat tezy. Można również dać wyraz poparciu dla proponowanego rozwiązania – również wpisując się w szczególnie do tego przygotowany formularz.

Same tezy również są na bieżąco aktualizowane i nie stanowią zamkniętego katalogu. Sugestie odnośnie zamieszczania nowych tez można zgłaszać w trakcie webinariów i spotkań, za pośrednictwem Biura monitoringu #prosteNGO lub po prostu dzwoniąc lub pisząc do nas.

Kontakt

Fundacja trzeci.org
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

tel.: 511 141 197 (Łukasz Gorczyński)
e-mail: kontakt@trzeci.org

Webinaria i spotkania

Webinaria

Napisać.

Spotkania

Napisać.

Kontakt

Fundacja trzeci.org
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice

tel.: 691 275 411 (Tomasz Pawłowski)
tel.: 692 211 569 (Katarzyna Bąk)
e-mail: kontakt@trzeci.org