Problematyczna Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności (w skrócie PKD), to zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty, w tym organizacje pozarządowe. PKD jest szczególnie istotne w kontekście art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie tylko 94.99.Z

Stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe spotykają się z PKD na etapie wypełniania formularzy do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, czy formularzy KRS dotyczących działalność gospodarczej lub kwestii związanych ze statusem organizacji pożytku publicznego. Najbliższy organizacjom jest kod 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) i najczęściej to ten kod wpisywany jest jako wiodący. Naszą działalność każdorazowo charakteryzuje jednak więcej niż jeden kod PKD.

Kiedy kod ma znaczenie

Dopóki nie zamierzamy prowadzić działalności gospodarczej, problem kodów ma dla nas marginalne znaczenie. Co do zasady zawsze prowadzimy nieodpłatną działalność pożytku publicznego, jeżeli chcemy możemy prowadzić również odpłatną. Przedmioty obu tych działalności mogą się pokrywać.

Jednak w chwili, w której rozważamy podjęcie działalności gospodarczej musimy mieć na uwadze art. 9 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, zgodnie z którym nie można prowadzić działalności gospodarczej w takim zakresie, w jakim prowadzimy działalność odpłatną. Jednocześnie zwracamy uwagę na zapis art. 10 ust. 3 mówiący o tym, że zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej należy określić w statucie lub innym akcie wewnętrznym.

W mniejszości jest stanowisko zgodnie z którym art. 10 ust. 3 należy interpretować w taki sposób, że „inny akt wewnętrzny” dotyczy wyłącznie podmiotów, które działają w oparciu o inne dokumenty, niż statut. Przeważa interpretacja, że organizacja, także ta która ustawowo musi statut mieć, może dokonać wyboru, czy działalność odpłatną opisać w statucie, czy w uchwale. Uchwał, jeżeli nie dotyczą zmian w statucie lub władzach, do KRS nie zgłaszamy.

Jeżeli nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie mamy obowiązku działalności nieodpłatnej i odpłatnej opisywać kodami PKD. Możemy do tego użyć własnych opisów. Jednocześnie zgłaszając działalność gospodarczą, kody PKD dotyczące tejże już w formularzu KRS wpisujemy.

Przykład

Przykład praktyczny – odpłatne zajęcia z siatkówki dla studentów. W działalności gospodarczej mamy kod 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. Jednocześnie, jako że odpłatnej działalności nie mamy obowiązku określić kodem PKD, bo nie jesteśmy OPP, mamy dotyczący jej opis w uchwale – prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży. Korzystamy z gminnej hali sportowej. Dla podmiotów, które prowadzą działalność statutową w obszarze sportu jest 50% zniżki. Czy nasze zajęcia to jeszcze odpłatna, czy już gospodarcza? Czy nasza odpłatna działalność już się z gospodarczą pokrywa, czy jeszcze nie? Czy organizacja ma uprawnienie, aby ze zniżki korzystać, czy takiego uprawnienie nie ma?

Sugerujemy zachować ostrożność i nie liczyć tu na zewnętrzny mechanizm kontrolny. Jeżeli opisalibyśmy odpłatną działalność i działalność gospodarczą w statucie kodami PKD, sąd miałby szansę zareagować i zakwestionować zapisy, jako niezgodne z ustawą. Ale w obecnym stanie prawnym nie mamy tego obowiązku, sami więc musimy być czujni.

Więcej formalności = większe bezpieczeństwo?

Do rozważenia pozostaje kwestia, czy zapisy samej ustawy nie powinny ulec zmianie albo czy przy odpłatnej działalności w każdym przypadku nie stosować formularzy zbliżonych do tych, które stosuje się przy organizacjach pożytku publicznego (mowa o KRS-W-OPP i KRS-Z-OPP). Formalnie – dodatkowa robota dla ngo, praktycznie – bezpiecznik dla organizacji.

Udostępnij wpis: