Prezes z powołania (cz. II)

W pierwszej części wpisu opisaliśmy możliwości zatrudnienia członków zarządu organizacji w oparciu o umowę zlecenie oraz umowę o pracę. Pokazaliśmy również, jak będzie kształtowało się wynagrodzenie na przykładzie kwoty 2.000 zł brutto. W niniejszym wpisie zestawimy te kwoty z kwotą wynikającą z najmniej powszechnego wśród organizacji sposobu wynagradzania członków zarządu – powołania.

Jak powołać?

W praktyce czynność powołania jest dosyć prosta – właściwy organ podejmuje uchwałę o powołaniu do zarządu, wskazuje w niej, że funkcja będzie wykonywana odpłatnie i określa kwotę wynagrodzenia brutto. W przypadku stowarzyszeń, klubów sportowych lub uczniowskich klubów sportowych, takim organem będzie walne zgromadzenie, w przypadku fundacji może to być fundator, ustępujący zarząd lub inne ciało statutowo uprawnione do powoływania zarządu. Powołana osoba nie będzie podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Samo pełnienie funkcji w zarządzie wyłącznie w ramach stosunku organizacyjnego nie stanowi tytułu do takich ubezpieczeń (jeżeli nie towarzyszy mu żadna inna umowa, skutkująca obowiązkiem ubezpieczeniowym).

Przychody powołanego członka zarządu stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Od wynagrodzenia organizacja musi pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 18% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych, czyli 111,25 zł miesięcznie. W przypadku jeśli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, to fundacja pobiera zryczałtowany podatek według stawki 18%, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

Patrząc na nasz przykład, kwotę 2.000,00 zł brutto pomniejszamy o koszty uzyskania przychodu, tj. 111,25 zł. Otrzymujemy kwotę 1.888,77 zł, którą zaokrąglamy do pełnych złotych, co daje kwotę 1889,00 zł. Następnie 1889,00 zł mnożymy przez 18% i otrzymujemy kwotę 340,02 zł, którą ponownie zaokrąglamy do pełnych złotych, co daje 340,00 zł. 340,00 zł to kwota, którą będziemy musieli za pracownika uiścić do urzędu skarbowego, do wypłaty pracownik otrzyma kwotę brutto pomniejszoną o podatek, czyli 1.660,00 zł.

Plus i minus

Jak widać finansowo jest to wariant korzystniejszy od wariantów 3. i 4, mniej jednak opłacalny, niż bycie studentem (tak, tak, studiowanie się opłaca) i zatrudnienie na umowę zlecenie przy jednoczesnym zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie u innego pracodawcy (z wynagrodzeniem brutto co najmniej 1850 zł miesięcznie).

Minusy takiego rozwiązania wiążą się z plusami, czyli zwiększonym dochodem. Coś za coś. Jeżeli nie ma płaconych składek, pieniędzy do wypłaty jest więcej, ale brak jest bezpłatnej opieki medycznej (brak ubezpieczenia zdrowotnego), nie odkładamy na przyszłą emeryturę (brak ubezpieczenia emerytalnego) i nie możemy liczyć na świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa (brak ubezpieczenia chorobowego).

Biorąc pod uwagę powyższe, najbardziej korzystny może okazać się wariant mieszany, co jest dopuszczalne. Czyli zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę o pracę przy uwzględnieniu płacy minimalnej (możliwie jak najniższe składki) i osobno wypłata wynagrodzenia na podstawie powołania.

Teoria teorią, życie życiem

I chyba tego na koniec wypada życzyć. Żeby każdy w organizacji, poza robieniem merytorycznie ważnych rzeczy (co zawsze będzie najważniejsze) mógł mieć dylemat, jaki wariant zatrudnienia będzie dla niego najkorzystniejszy. Bo nasze doświadczenie podpowiada, że najczęściej w organizacjach praktykuje się nieopisany tu sposób piastowania funkcji, w zasadzie i nam najbliższy. Wolontariat.

P.S. Jeżeli zainteresował Was opisywany temat, zapraszamy również do lektury poniższych artykułów z innych zakątków Internetu:

Dostęp 09-07-2016: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,186389,opodatkowanie-wynagrodzenia-czlonka-zarzadu.html
Dostęp 09-07-2016: http://podatki-dla-prawnika.pl/powolanie-do-pelnienia-funkcji-czlonka-zarzadu-podatki-i-zus
Dostęp 09-07-2016: http://www.rp.pl/artykul/1109022-Prezes-zarzadu-fundacji-nie-dzieli-sie-pensja-z-ZUS.html#ap-2
Dostęp 09-07-2016: http://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wynagrodzenie-zasadnicze/251732,Jak-nalezy-traktowac-wynagrodzenie-czlonka-zarzadu-zatrudnionego-w-oparciu-o-kontrakt-menedzerski.html

Udostępnij wpis: