Postulaty organizacji pozarządowych dot. perspektywy UE na lata 2021-2027 w Polsce

Grupa organizacji pozarządowych skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wypracowała listę kluczowych postulatów w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa.

Wierzymy, że uwzględnienie niniejszych rekomendacji przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania funduszy w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Aby przygotować tak ważny dokument, jakim jest umowa Partnerstwa potrzeba czasu i zaangażowania wszystkich stron. Dlatego wnosimy o przedłużenie trwającego procesu konsultacji projektu Umowy Partnerstwa oraz realny dialog zgodnie z zasadami partnerstwa i z udziałem wszystkich partnerów, w szczególności podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, określonych w tzw. Kodeksie Partnerstwa.

Przy opracowywaniu projektu Umowy Partnerstwa, ustawy wdrożeniowej oraz nowych programów na lata 2021-2027 bardzo ważne będzie zaangażowanie organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, co zauważa sama Komisja Europejska zapisując w Rozporządzeniu ogólnym: „kluczowym elementem wprowadzania w życie funduszy jest zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

Cały tekst stanowiska wraz z postulatami znajduje się na stronach:

Wyraź swoje poparcie tutaj: https://bit.ly/3dtFTrg

W sprawach dot. treści stanowiska wraz z postulatami oraz dalszych prac w tym zakresie prosimy o kontakt: perspektywa2027@ofop.eu

***

Fundacja trzeci.org jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Udostępnij wpis: