Pół roku nowych wzorów ofert (cz. IV)

Kontynuujemy wątek dotyczący nowych wzorów ofert. W tym tygodniu skupimy się na organizacjach wypełniających oferty.

Błędów w wypełnianiu jest sporo. Z naszych doświadczeń (bazujących na prowadzeniu szkoleń z zakresu wypełniania ofert, doradztwie w wypełnianiu wniosków i wymianie opinii z innymi samorządowcami) wynika, że organizacje często próbują „przeklejać” części wniosków ze starej do nowej oferty. Czasem zbyt mechanicznie.

Często pojawiają się błędy opisane już tydzień temu – pomijanie informacji w rubrykach, w których trzeba podać więcej danych, np. punkt IV.2, tj. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania. Organizacje wskazują potrzeby, nie podają już jednak liczby odbiorców (ewidentnie sugerując się starym wzorem wniosku, gdzie potrzeby były jako autonomiczna rubryka). Wątpliwości dotyczą też faktu, czy uznawać słowa „kilkanaście”, „kilkadziesiąt” za wypełnienie obowiązku wskazania liczby odbiorców zadania, a sformułowanie „Odbiorcami będą mieszkańcy Włocławka” za wypełnienie obowiązku wskazania opisu odbiorców zadania.

Innymi często popełnianymi błędami są braki odpowiednich skreśleń, wypełnianie rubryk, których organizacja wypełniać nie powinna oraz rachunkowe błędy w kosztorysach.

Interesujące rzeczy dzieją się w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” (część IV pkt 9 lp. 5 i 6). Jak opisywaliśmy wcześniej, część ta zawiera dwie błędne rubryki. Dla przypomnienia  – w tabeli znajdują się wskazania, zgodnie z którymi należy obliczyć procentowy udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji. Prawidłowy zapis powinien wskazywać obliczanie udziału określonych środków w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, a nie otrzymanej kwoty dotacji (podmiot na etapie składania dotacji zagwarantowanej nie ma). Co ciekawe – organizacje nie tyle dają się wprowadzić w błąd przez słowo „otrzymanej”, co mają w pamięci podobną tabelę ze starego wzoru oferty i liczą procent nie do dotacji, a do całkowitych kosztów zadania publicznego. Tak, aby lp. 4, 5 i 6 z część IV pkt 9 sumowały się do 100%. Co więcej – kilka osób, które przesyłały nam wnioski do sprawdzenia i w których poprawialiśmy te właśnie rubryki, odsyłały nam finalne wersje z… poprawionymi przez nas poprawkami („Bo nie sumowało się do 100%”).

Często zauważane są rozbieżności pomiędzy kwotą świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania publicznego wykazywaną w kosztorysie, a informacjami płynącymi z części IV pkt. 10 (Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania) połączonymi z informacją o ilości odbiorców zadania publicznego, tj. część IV pkt 2. Dla przykładu – Wnioskodawca wskazuje w kosztorysie, że od odbiorców zadania publicznego pobierze łącznie 2.000,00 złotych, wskazuje wysokość świadczenia poniesioną przez pojedynczego odbiorcę na kwotę 20 złotych, a w części IV pkt 2 wskazuje 150 uczestników (co po przemnożeniu daje kwotę 3.000,00 złotych).

Wreszcie – bardzo kłopotliwa (tak dla organizacji, jak i dla samorządów) jest kolumna w harmonogramie – Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy. Przypis do tej kolumny niewiele wyjaśnia, a odpowiedź zamieszczona przez MRPiPS przy okazji FIO 2017 rodzi dodatkowe wątpliwości: „Przede wszystkim należy uwzględnić tu opis zakresu usług, które planuje się zlecić przedsiębiorcom lub organizacjom pozarządowym (odpłatnie). Wskazane jest również zaznaczenie, czy część działania będzie realizowana w partnerstwie.” Idąc tym tropem – należałoby tu wskazywać nawet zlecenie przez organizację wydruku plakatów firmie zewnętrznej. A raczej nie tędy droga.

Udostępnij wpis: