Pół roku nowych wzorów ofert (cz. III)

W tym tygodniu kolejny wpis związany z nowymi wzorami ofert realizacji zadań publicznych. Zaczniemy ponownie od budzącego wątpliwości przypisu.

Tym razem mowa o przypisie o numerze 8, który brzmi: „Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe” i dotyczy wykazywania wkładu rzeczowego w kosztorysie (w tym momencie dosyć naturalnie przechodzimy od samych zapisów zawartych we wzorze oferty do praktyki ich stosowania przez samorządy).

W przypadku przypisu numer 8 (ale również przypisu numer 4 – związanego z rubryką „Dodatkowe informacje dotyczący rezultatów realizacji zadania publicznego”) pojawia się wątpliwość w jaki sposób traktować oferty organizacji, które rubryki wypełniły, mimo że ogłoszenie wkład rzeczowy „przemilczało”. Czy ofert te powinny być odrzucone formalnie? Czy to nie jest zbyt restrykcyjne podejście? Czy można ocenić je merytorycznie, skoro wykazany wkład rzeczowy w tabeli kosztorysu wprost podniesie procent w części IV pkt 9 lp. 6 (zafałszuje nam obraz części budżetowej wniosku)?

Przy tej okazji też uwaga odnośnie słów użytych w ofercie. W przypisie 3 znajduje się zapis: „Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.” W opisywanych przypisach 4 oraz 8 użyto słów „wypełnić jedynie…”. W książkach, gazetach i wypracowaniach szkolnych używanie synonimów ma dużą wartość, w przypadku wzorów ofert – niekoniecznie. Może budzić niepotrzebne wątpliwości w kwestii różnego traktowania zapisów (lub ich braku) w tych rubrykach. Chyba że rzeczywiście są różnice.

Za niepotrzebne uznajemy też „łączenie” informacji w rubrykach. Na przykład pierwsza z góry rubryka – II.1. Mamy jedną rubrykę i do podania trzy informacje. Niby prosta sprawa, ale jak praktyka pokazuje, organizacjom „umyka” podawania wszystkich danych. Oczywiście można to potraktować jako pewną weryfikację podmiotu, tj. jeżeli ktoś nie potrafi właściwie zastosować się do instrukcji może nie powinien obracać pieniędzmi publicznymi znacznej wysokości. Ale raczej nie jest to efekt zamierzony. Podobnie punkt IV.2, tj. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania. Jedna rubryka, trzy informacje. Wizualnie prezentuje się lepiej, pod kątem użyteczności i prostoty w wypełnianiu – niekoniecznie.

Wreszcie – szczególnie umyka skreślanie oświadczenia z punkty drugiego, które brzmi: „Pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego”. Jedną sprawą jest nadal niedostateczna świadomość wśród organizacji, czym w ogóle jest odpłatna dz. pożytku publicznego (mamy wrażenie, że szczególnie słabo jest z tą świadomością wśród klubów sportowych) – co oczywiście jest niezależne od konstrukcji wzoru oferty – ale inną takie ujęcie zapisu, aby organizacjom nie umykał. Zdecydowanie lepsza jest konstrukcja zastosowana przy oświadczeniu ze wzoru dot. małego grantu, która brzmi: „W ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania”. Potrzeba dokonania skreślenia jest lepiej widoczna.

Udostępnij wpis: