Podatek od dobrego serca (cz. I)

Tytuł nośny, rzecz ważna. Pomoc przekazywana przez organizacje, nawet na najbardziej szczytne cele, może być opodatkowana. To, czy taki podatek wystąpi, wiąże się z kwalifikacją pomocy.

Podatek pojawi się w momencie, w którym pomoc świadczona przez naszą organizację, kwalifikowana jest jako darowizna. Tu należy odwołać się do art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn – Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (…) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. III grupa podatkowa – bo taka właśnie „relacja” łączy darczyńcę (organizację) z obdarowanym (beneficjentem). Należy mieć tu również na uwadze, że jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Wyżej wymiona regulacja dotyczy nie tylko przekazywanych środków finansowych, ale również rzeczy (np. sprzętu medycznego). Wysokość podatku zależy od wysokości darowizny (tabela podatkowa – art. 15 ww. ustawy).

Czy są jakieś zwolnienia związane z faktem, że pomoc udzielana jest przez organizację o profilu dobroczynnym, np. na leczenie dziecka? Niestety nie. Czy można sytuację zmienić? Można – wystarczy odpowiednio zmienić przepisy. Na ten moment, aby nie narażać naszego podopiecznego na koszty, które w obliczu trudnej sytuacji moralnie mogą wydawać się bezpodstawne, musimy szukać innych rozwiązań.

Jednym z takich rozwiązań jest możliwość indywidualnego wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego, któremu podlega osoba otrzymująca pomoc z prośbą o zwolnienie z konieczności zapłaty podatku – wnioskującym jest tutaj osoba fizyczna, ale organizacja może przygotować odpowiednie rekomendacje i pismo popierające wniosek. Korzystaliśmy z takiego rozwiązania w jednej z organizacji, w której działamy i pismo zostało rozpatrzone pozytywnie.

Przy tej okazji zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 15 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane gminie, więc decyzja o zwolnieniu podejmowana jest w porozumieniu z organem administracyjnym.

Inną praktyką na jaką zwracamy uwagę jest oparcie się na traktowaniu organizacji pozarządowej wyłącznie jako pośrednika w przekazywaniu darowizny. W myśl tej praktyki przekazanie na rzecz osoby potrzebującej kwoty np. 30 tysięcy złotych, na którą to kwotę składają się wpłaty kilkudziesięciu osób, z których to żadna z wpłat nie przekracza kwoty 4902 zł, również nie będzie podlegało opodatkowaniu po stronie beneficjenta.

Spotykaliśmy się z powyższymi interpretacjami (również ze strony pracowników urzędów skarbowych), ale rekomendujemy traktować je z dużą ostrożnością. Aby w ogóle móc próbować się posłużyć ww. logiką musimy potrafić udowodnić, że na łączną kwotę składają się wpłaty, które nie przekraczają 4902 zł. Dotyczyć to może więc tylko sytuacji, w której wpłaty są udokumentowane (czyli np. wpłat na konto). Nie będziemy mieli udokumentowanych wpłat np. w przypadku zbiórki publicznej i – częściowo – w przypadku 1% (dot. osób, które nie wyrażą zgody na udostępnienie danych osobowych).

Za tydzień napiszemy o kwalifikowaniu pomocy w sposób, który również pozwoli uniknąć opodatkowania po stronie osoby otrzymującej pomoc.

Udostępnij wpis: