Podsumowanie pierwszego etapu konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia

Krótkie podsumowanie pierwszego etapu konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia. To nie koniec prac!

Pierwszy etap konsultacji wzorca statutu stowarzyszenia trwał od 15 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Informacje dostępne były w ramach stron www.trzeci.org i www.dialogspoleczny.org. Informacja o konsultacjach dwukrotnie została zamieszczona w serwisie ngo.pl, na stronie FB ngo.pl i dwukrotnie została rozesłana newsletterem ngo.pl. W dniu 27 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Dialog Społeczny drogą e-mail rozesłało informację na temat pierwszego etapu prac nad wzorcem statutu stowarzyszenia do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce zgodnie z bazą teleadresową JST dostępną w ramach serwisu MSWiA.

Jak można było zgłosić opinię?

Opinię można było wyrazić na kilka sposobów:

 • przechodząc na podstronę, gdzie dostępny był wzorzec statutu, pod którym podpięte zostały formularze konsultacyjne,
 • bezpośrednio klikając w formularz konsultacyjny,
 • wysyłając do nas e-mail na adres blog@trzeci.org lub kontakt@dialogspoleczny.org

Kto zgłosił opinie?

Opinie zostały zgłoszone przez następujące osoby i instytucje (kolejność alfabetyczna według typu instytucji – organizacja pozarządowa, JST, osoba fizyczna):

 1. Paulina Białek – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki z siedzibą w Bielsku-Białej
 2. Krzysztof Mularski – Instytut Metropolitalny
 3. Rafał Dymek – Polska Fundacja im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie
 4. Agata Wojciechowska – Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z siedzibą w Poznaniu
 5. Łukasz Garczewski – Stowarzyszenie Klucznicy z siedzibą w Poznaniu
 6. Sylwia Matysiak – Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 7. Artur Zok – Urząd Miejski w Bytomiu (Biuro Organizacji Pozarządowych)
 8. Janusz Sośniak – Urząd Miasta Częstochowy (Wydział Kultury, Promocji i Sportu)
 9. Katarzyna Dyzio – Urząd Miasta Łodzi (Biuro Aktywności Miejskiej)
 10. Hanna Kruczkowska – Urząd Miasta Poznania (Wydział Sportu)
 11. Beata Macedońska – Urząd Miejski w Słupsku (Wydział Współpracy i Promocji)
 12. Marta Maziarz – Urząd m. st. Warszawy (Biuro Sportu i Rekreacji – Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej)
 13. Kamil Matuszewski – Urząd Miejski Wrocławia (Departament Spraw Społecznych Wydział Partycypacji Społecznej)
 14. Tomasz Wiczyński – Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim (WKSPR i PS)
 15. Katarzyna Bąk
 16. Łukasz Kasprzyk
 17. Seweryn Krys
 18. Andrzej Woźniak
 19. Krzysztof Wychowałek

Opinie wyrażano bezpośrednio przez formularz konsultacyjny (stworzony w oparciu o formularze Google) lub drogą e-mail. Z formularza konsultacyjnego częściej korzystały organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne, w przypadku JST częściej korzystano z e-mail (najprawdopodobniej z uwagi na ww. fakt wysyłki mejli do JST).

Dodatkowo pięć opinii (Instytut Metropolitalny, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Poznania, Urząd m. st. Warszawy, Urząd Miejski Wrocławia) spłynęło w postaci pism załączonych do e-maili. Ponadto w ramach odpowiedzi dwa JST – Urząd Miasta Poznania oraz Urząd m. st. Warszawy – załączyły własne wzory statutów przygotowane na potrzeby rejestracji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (statuty tych podmiotów konstruowane są w oparciu o zapisy ustawy prawo o stowarzyszeniach).

Gdzie znajdują się opinie?

Celem ułatwienia dostępu do ww. uwag i sugestii, wszystkie opinie – również te, które wpłynęły drogą e-mail – zebrano w jednym miejscu, kopiując je do odpowiednich miejsc formularza konsultacyjnego (z zachowaniem brzmienia uwag).

Formularz konsultacyjny: [kliknij]

Jednocześnie – w części formularza „Uwagi ogólne odnośnie statutu Stowarzyszenia” wskazano odnośniki do treści ww. wspomnianych opinii oraz linki do wspomnianych statutów.

Co dalej?

Publikacja wersji statutu po rozpoznaniu uwag zgłoszonych do dnia 15 stycznia 2021 roku nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r. Następnie do dnia 28 lutego 2021 r. potrwa druga tura zbierania uwag. Publikacja ostatecznej wersji dokumentu nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.

Wzorzec statutu przedstawiony do konsultacji w drugiej turze zbierania uwag będzie efektem dyskusji odnoszącej się do uwag zgłoszonych w ramach pierwszego etapu. W wewnętrznych pracach wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Dialog Społeczny.

Liczy się każdy głos!

Należy mieć na uwadze, że w ramach działań na rzecz wzorca statutu tak sam dokument, jak i wszystkie zgłoszone do niego uwagi (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze konsultacji) traktowane będą jako całościowy materiał merytoryczny do wykorzystania przy ewentualnych działaniach na rzecz rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Oznacza to, że efektem działań będzie nie tylko sam proponowany wzorzec statutu, ale i wszystkie zgłoszone do niego uwagi, również te, które nie będą miały odzwierciedlenia w ostatecznym kształcie zapisów wzorca.

***

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

Zapoznaj się z pełną treścią #prosteNGO!

Udostępnij wpis: