Nowe wzory ofert – uczmy organizacje określania rezultatów

Nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy, które obowiązują od 1 marca 2019 r., kładą większy nacisk na rozliczanie organizacji w oparciu o zrealizowane w ramach projektu rezultaty. Mimo, że nie zrezygnowano również z kontroli finansowej – na co zwraca się uwagę m.in. w rekomendacjach wydanych przez ZMP, OFOP i SPLOT – przesunięcie w kierunku większej weryfikacji rezultatów wybrzmiewa w zapisach ramowego wzoru umowy i konstrukcji oferty.

W związku z powyższym należy zwracać uwagę organizacjom na właściwe określanie rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Edukować można nie tylko w ramach typowego wsparcia doradczego i szkoleniowego, ale i poprzez treść samego ogłoszenia o konkursie, podając w nim przykładowy – mniej lub bardziej zamknięty – katalog rezultatów do osiągnięcia w ramach zadania. Należy wskazywać organizacjom, że wywiązanie się ze wskazanych rezultatów zadania jest podstawą jego rozliczenia.

Jako przykład może tu posłużyć pokaz kina plenerowego. Typowymi rezultatami takiego projektu może być tak organizacja samego wydarzenia, jak i liczba jego uczestników. Wskazywanie tego drugiego rezultatu jest jednak mocno ryzykowne – w przypadku niekorzystnej pogody, nawet mimo doskonałej promocji, frekwencja może nie dopisać i zadanie może okazać się niemożliwe do rozliczenia (przynajmniej częściowo).

Na etapie samego ogłoszenia konkursowego JST powinien również rozważyć możliwość umieszczenia zapisów wskazujących bardziej szczegółowe zasady rozliczenia przez rezultaty. Za przykład takich zapisów mogą służyć zapisy zawarte w Regulaminie konkursu PROO Priorytet 1a Edycja 2019:

Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych wskaźników rezultatu (średnia arytmetyczna odnosząca do docelowych wartości wszystkich wskaźników, wskazanych we wniosku) wynosi co najmniej 80%.

W przypadku, gdy wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte na poziomie niższym niż 80%, NIW dokonuje analizy, której celem jest ustalenie możliwej do rozliczenia kwoty dotacji. W szczególności pod uwagę brany jest stosunek wartości dotacji do osiągniętych wskaźników rezultatu (średniej arytmetycznej wszystkich zaplanowanych do osiągnięcia wartości wskaźników w danym okresie rozliczeniowym).

W przypadku, gdy nie zostały zrealizowane wszystkie działania lub średnia procentowa wartości realizacji wskaźników wyniosła poniżej 50%, Dyrektor określa wysokość kwoty Dotacji do zwrotu.

Udostępnij wpis: