Nowe wzory ofert – problematyka (cz. VI)

W tym dzisiejszym wpisie napiszemy w kilku słowach o problematyce kwalifikowania zadania publicznego, jako „powierzenie realizacji zadania publicznego” i „wsparcie realizacji zadania publicznego”.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

  • powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
  • wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

ZAGADNIENIE PROBLEMOWE

Czy w przypadku ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego wykazanie przez organizację wyłącznie wkładu niefinansowego spełnia definicję wsparcia?

Niestety, brak jest jednoznacznego stanowiska. Część osób argumentuje, że zgodnie z językowym rozumieniem słów „powierzenie” i „wsparcie”, wykazanie przez organizację jakiegokolwiek wkładu – czy finansowego, czy niefinansowego – jest już wsparciem.

Inaczej ma się jednak sprawa, kiedy spojrzymy do wzoru umowy. Pierwszy przypis w umowie stanowi: „Należy wybrać „powierzenie realizacji zadania publicznego”, jeżeli Operator(-rzy) projektu nie zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a „wsparcie realizacji zadania publicznego”, jeżeli zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finansowych”.

Z takiego brzmienia przypisu wynika, że w przypadku wykazania wyłącznie wkładu w postaci wolontariatu lub wkładu rzeczowego nadal mamy do czynienia z powierzeniem, nie ze wsparciem (z uwagi na fakt, iż nie są to wkłady finansowe).

Rzecz ma się tak zarówno na gruncie „starych”, wciąż obowiązujących przepisów, jak i na gruncie „nowych”, mających obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

Udostępnij wpis: