Nowe wzory ofert – problematyka (cz. IV)

W tym tygodniu dalej poruszamy problematykę nowych wzorów ofert. Dla przypomnienia – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań przy realizacji zadań zleconych będzie należało stosować od 1 marca 2019 roku.

We wciąż obowiązujących wzorach ofert znajduje się następująca rubryka:

We wzorach, które obowiązywać będą od 1 marca 2019 roku ww. rubryki nie ma. Brak jest również spisu załączników na końcu oferty. Ustawodawca wskazuje jedynie miejsce na podpis.

Co ciekawe – nie jest wskazane, że podpis musi być wyraźny (takie wskazanie znajduje się już np. we wzorze sprawozdania).

ZAGADNIENIE PROBLEMOWE

W jaki sposób i na jakim etapie weryfikować, czy oferta została podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji?

Wobec braku ww. zapisów powstał problem zw. z weryfikacją prawidłowości złożonego oświadczenia woli tj. faktu czy zostało ono złożone zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wydaje się wskazane, aby w samym ogłoszeniu konkursowym zawrzeć zapisy, które pozwolą zweryfikować poprawność złożonego oświadczenia woli. W szczególności dotyczy to takich podmiotów, jak kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia zwykłe mające siedzibę poza siedzibą organu ogłaszającego konkurs. Przeniesienie etapu weryfikacji poprawności oświadczenia na etap podpisania umowy może powodować, że – w razie błędnie podpisanej oferty – zawarcie umowy będzie niemożliwe, co znacznie wydłuży cały proces realizacji zadań publicznych.

Na marginesie warto dodać, że par. 5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych regulujący zakres informacji znajdujących się w ewidencji nie przewiduje wskazania sposobu reprezentacji podmiotu. W praktyce oznacza to, że sam wypis z ewidencji może nie pozwolić na weryfikację prawidłowości złożonego oświadczenia – dopiero sięgnięcie do zapisów statutu pozwoli nam określić właściwą reprezentację.

Udostępnij wpis: