„Milcząca rejestracja” klubów sportowych

Po nowelizacji ustawy o sporcie UKS i kluby sportowe mogą być rejestrowane poprzez milczące załatwienie sprawy. Przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

W wyniku niedawnej nowelizacji w ustawie o sporcie znalazł się następujący zapis – art. 4 ust. 4b. Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ ten nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu.

Pisząc prościej – jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie odpisze, to stowarzyszenie (bo o takiej formie klubów sportowych piszemy) uznaje się za założone.

Zwracamy uwagę, że jest to zapis dalej idący, niż zapis art. 40a ust. 5 ustawy prawo o stowarzyszeniach odnoszący się do stowarzyszeń zwykłych, który wskazuje, że w przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

7-dniowy termin na rozpoznanie wniosku o wpis wskazuje też sądom rejestrowym art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w praktyce jednak termin ten nie jest dotrzymywany i rejestracja organizacji trwa znacznie dłużej.

Czy w obliczu przywołanej nowelizacji ustawy o sporcie nie należy rozważyć analogicznego rozwiązania w przypadku rejestracji wszystkich stowarzyszeń, nie tylko tych działających w zakresie sportu? Czy działalność sportowa rzeczywiście jest na tyle bardziej społecznie użyteczna, że powinna korzystać z szybszej rejestracji, niż np. działalność w obszarze dobroczynności, pomocy społecznej, kultury lub edukacji? Obecnie rejestracja organizacji może trwać kilka, czasem nawet kilkanaście miesięcy.

W tym miejscu przypominamy, że przyspieszenie procesu rejestracji organizacji jest jednym z elementów proponowanych tez ws. uproszczeń działalności społecznej.

Ww. tezę zawarto w pkt. VII.1. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię na temat powyższej propozycji, zachęcamy do skorzystania z niniejszego formularza: [kliknij]

Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu: „Tezy w sprawie uproszczeń – Uproszczenia formalne i nowe źródła finansowania działań społecznych”

Udostępnij wpis: