Małe granty – FAQ (cz. II)

W czerwcu 2016 r. uległ zmianie wzór wniosku o dofinansowanie składanego w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W poprzednim wpisie ujęliśmy kilka najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zasad aplikowania o dofinansowanie w tym trybie. Druga część poświęcona będzie ogólnym zasadom rozpatrywania złożonych wniosków.

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi.

Czy i w jakim terminie organ ma obowiązek poinformować nas o negatywnej ocenie wniosku?

Ustawodawca nie wskazuje drogi postępowania w sytuacji, gdy wniosek nie zostaje uznany za zasadny do realizacji. Wydaje się, że z uwagi na zasadę partnerstwa, którą powinna kierować się administracja w relacjach z organizacjami, powinno się poinformować oferenta o decyzji, także tej negatywnej. Jak prędko – niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, do 30 dni, czy później – to też zależy od indywidualnej praktyki w danej gminie. Jednocześnie zauważyć należy, że w ustawie wskazane są sposoby postępowania i terminy w przedmiocie zarówno otwartych konkursów ofert (wyniki, w tym te negatywne, podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po rozstrzygnięciu), jak i w stosunkowo rzadziej spotykanej sytuacji niż „małe granty”, to jest w przypadku, gdy organizacja z własnej inicjatywy składa wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób (art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W tym ostatnim przypadku mowa jest o terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Mając na uwadze powyższe – wydaje się, że w ustawie można doprecyzować również sposób postępowania w przypadku negatywnej oceny „małego grantu”.

Jak szczegółowo organ administracji publicznej ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję?

Należy zacząć od pytania wcześniejszego – czy organ administracji publicznej w ogóle ma obowiązek uzasadnienia decyzji? W przypadku otwartego konkursu ofert mamy art. 15 ust. 2i (każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty), w przypadku „małego grantu” brak jest takich zapisów. Nie oznacza to oczywiście, że decyzja zostaje podjęta bez odpowiedniego zbadania wniosku. Urzędy często na własny użytek tworzą uzasadnienia, poprzedzające rozstrzygnięcie. Przy czym najczęściej organizacje otrzymują jedynie samą decyzję (czasem z krótkim opisem).

Jakiej ocenie podlega nasz wniosek?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Aby móc otrzymać dofinansowanie każda z tych ocen musi być pozytywna.

Co bierze pod uwagę organ administracji publicznej przy ocenie merytorycznej?

Brak jest precyzyjnej ścieżki postępowania. Organ może (lecz nie musi) wziąć pod uwagę zapisy Programu Współpracy, dokumentów strategicznych, fakt realizowania lub nierealizowania podobnych działań na danym terenie lub oferty kierowanej do danej grupy osób, wysokość wkładu własnego, itp. Nie ma jednak obowiązku, aby w każdym przypadku ścieżka postępowania była podobna (choć dla zachowania przejrzystości – może to być wskazane).

Jaki termin ma gmina na przekazanie środków?

Ramowy wzór oferty wskazuje 30-dniowy termin na przekazanie środków. Jest to termin maksymalny. Zgodnie z wytycznymi Departamentu Pożytku Publicznego – organ administracji publicznej ma prawo ten termin skrócić (co w kontekście maksymalnie 90-dni na realizację „małego grantu” wydaje się zasadne). Jednocześnie warto wiedzieć, że gminy przelewów dokonują w ostatnim dniu wskazanym w umowie.

Czy istnieje procedura odwoławcza przy „małych grantach”?

Nie :).

Skąd organ administracji wie, na jakie konto przelać pieniądze?

W nowych wzorach ofert dot. „małych grantów” brak jest miejsca na wpisanie numeru konta bankowego. W momencie kiedy otrzymujemy pozytywną decyzję o dofinansowaniu powinniśmy podać ten numer. W jaki sposób? Najlepiej w oświadczeniu podpisanym zgodnie ze sposobem reprezentacji. Można też wpisać numer konta odręcznie w umowę w chwili jej podpisywania [ten sposób odradzamy stowarzyszeniom medycznym ;)].

Czy oceny „małego grantu” może dokonać komisja, w tym złożona również z przedstawicieli organizacji?

 Tak. Taka komisja może wyrazić swoją opinię i przedłożyć ją do organu administracji publicznej (np. prezydenta). Ostateczną decyzję podejmuje jednak w/w organ.

Jak wygląda procedura oceny „małego grantu”?

Oferta wpływa do danego urzędu i… i tu już jest różnie. Albo trafi na biurko urzędnika, który samodzielnie przygotuje opinię dla organu administracji publicznej, albo zbierze się komisja w urzędzie do oceny „małego grantu” (patrz wyżej). Czasu nie ma wiele, 7 dni roboczych, obieg dokumentu jest więc raczej minimalizowany.

Czy możemy aneksować umowę?

Przy odpowiedzi na pytanie spójrzmy na chwilę na sytuację z otwartymi konkursami ofert. W tym przypadku możliwość aneksowania jest raczej dla wszystkich oczywista. Skąd jest ona wywodzona? Przede wszystkim z art. 19 ust. 1 ramowego wzoru oferty, w którym wskazana jest pisemna forma w chwili chęci dokonania zmian w umowie (stąd wywodzi się, że zmiany są dopuszczalne). Ta sama umowa i ten sam artykuł dotyczy też „małych grantów”. Wątpliwości mogą pojawiać się jednak z uwagi na fakt, iż oferta ta poddawana jest publicznym konsultacjom (w przeciwieństwie do otwartych konkursów). Nie jest to jednak zasadne – przy otwartych konkursach mamy komisje konkursowe, które dokonują oceny, a już po jej dokonaniu (i bez udziału komisji) mogą być dokonywane zmiany. Analogicznie w przypadku „małych grantów”. Zauważamy też, że ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania należy do organu administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent), który tak jak nie musi się zgodzić z komisją (otwarty konkurs ofert), tak nie musi przyjąć uwag do małego grantu. I idąc tym tropem – to organ administracji publicznej autonomicznie może też podjąć decyzję o zgodzie na aneks przy „małym grancie”.

Czy w ramowym wzorze umowy możemy zmienić par. 3 pkt 4?

W par. 3 pkt 4  ramowego wzoru umowy znajduje się szczegółowe rozbicie źródeł finansowania, które nijak ma się do nowego wzoru oferty i sprawozdania. Czy możemy zmienić te zapisy i dostosować je do zapisów nowej oferty? Z odwiedzi uzyskanych z MRPiPS wynika, że tak. Jednocześnie wydaje się wskazane, aby Ministerstwo upubliczniło to zalecenie na stronie internetowej, aby samorządowcy nie mieli wątpliwości w przedmiocie prawidłowości jego stosowania.

Jeżeli powyżej nie pojawiły się Twoje pytania, to zadaj je proszę w komentarzu. Postaramy się podpowiedzieć, jak rozwiązać wybrane kwestie, które Cię interesują. Opublikujemy jeszcze jedną część  cyklu poświęconą kwestiom przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Udostępnij wpis: