Małe granty – FAQ (cz. I)

W czerwcu 2016 r. uległ zmianie wzór wniosku składanego w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tryb ten powszechnie jest znany pod nazwą „małe granty”. Bez względu na wprowadzoną zmianę wniosku procedura działa od kilku lat, mimo to powtarzają się pytania związane z zasadami aplikacji i konstrukcją wniosku. Zapraszamy do zapoznania się z tymi najczęściej zadawanymi – podamy też odpowiedzi.

Pierwsza część poświęcona będzie ogólnym zasadom aplikacji. Jak zostało już wspomniane całość procedur w tym zakresie określa artykuł  19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzór obowiązującego wniosku o dofinansowanie określa rozporządzenie.

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi.

Czy klub sportowy może ubiegać się o „mały grant”?

Tak, jak najbardziej (oczywiście w przedmiocie mieszczącym się w ramach celów statutowych). Podobnie mniej oczywiste podmioty, m.in. parafie, OSP, czy spółki non-profit.

Czy stowarzyszenie zwykłe może ubiegać się o „mały grant”?

Dzięki ostatniej nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach – tak. Należy jednak nadmienić, że dotyczy to tych stowarzyszeń zwykłych, które powstały już po wejściu w życie nowelizacji (czyli po 20 maja 2016 r. włącznie) lub które po tym terminie „potwierdziły się” w rejestrze starosty. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że stowarzyszenie zwykłe nie może pobierać opłat od uczestników zadania (z uwagi na niemożność prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego), nieodpowiednie skreślenie na końcu oferty traktowane jest więc jako błąd formalny.

Ile wniosków może złożyć jedna organizacja w ciągu roku?

Nie ma żadnych formalnych ograniczeń dotyczących liczby wniosków, jakie może złożyć jedna organizacja. Jedyne ograniczenie odnosi się do łącznej kwoty dofinansowania złożonych wniosków w danym roku. Limit ten wynosi 20 000 zł. Zatem jedna organizacja w ciągu roku może na przykład otrzymać w trybie tzw. „małych grantów” dofinansowanie 10 wniosków po 2000 zł albo 2 wniosków po 10 000 zł albo 20 wniosków po 1000 zł.

Jak długo trwa procedura rozpatrzenia wniosku?

Samo rozpatrzenie wniosku trwa 7 dni roboczych. Po tym czasie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek upublicznić wniosek, tak aby w ciągu kolejnych 7 dni każdy miał możliwość zgłoszenia uwag do jego treści. Jeżeli po tych 7 dniach nie wpłyną żadne uwagi zawierana jest umowa o dofinansowanie.

Czy możliwe jest, aby organ administracji publicznej przyznał niższą kwotę od wnioskowanej?

Nie, nie jest to możliwe. Wniosek w całości jest przyjmowany do realizacji lub w całości odrzucany.

Złożony i zaakceptowany wniosek podlega również upublicznieniu. Czy gmina ma obowiązek uregulować sposób zgłaszania uwag do wniosku?

Nie. Może to jednak zrobić i może to mieć znaczenie edukacyjne – zamieszczając formularz i krótko opisując procedurę zgłaszania uwag, opisując ich tryb i znaczenie, możemy ułatwić osobom zrozumienie całego procesu i zachęcić do włączenia się w tryb decyzyjny. Nie posiadamy wyników badań w tym zakresie, ale z naszych rozmów z osobami z różnych miast, zajmujących się małymi grantami, wynika że w województwie śląskim na przestrzeni lat zgłoszono może 10 uwag. No, okej, może 11.

Czy anonimowe zgłoszenie uwagi zostanie przyjęte?

Część gmin w opisie procedur nie dopuszcza takiej możliwości. Odpowiemy nieco pytaniem na pytanie – a co gdy ktoś anonimowo zgłosi uwagę o błędzie formalnym (załóżmy, że umknął on urzędnikowi – wiemy, że nie powinno to mieć miejsca, ale wiemy też, że takie rzeczy się zdarzają)? Nie będzie ona uznana? Naszym zdaniem będzie, albo powinna być. A co, gdy ktoś wie o jakichś nieprawidłowościach w organizacji, ale boi się o nich – z różnych względów – mówić „pod nazwiskiem”? Odpowiadając na pytanie – tak, takie zgłoszenia powinny być przyjmowane.

Kto ma prawo zgłosić uwagi do upublicznionego wniosku?

Każdy może zgłosić uwagi do wniosku: osoba fizyczna, inna organizacja, czy instytucja publiczna. Jak już zostało wspomniane czysto teoretycznie zgłoszone uwagi nie muszą nawet zostać podpisane.

Czy do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jakieś załączniki?

Obecnie do wniosku nie wymagane są żadne załączniki. Z jednym wyjątkiem. Dotyczy on podmiotów uprawnionych do aplikowania, a nie posiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Takie podmioty mają obowiązek dostarczyć odpis z właściwego rejestru potwierdzający jego rejestrację. Może to dotyczyć np. stowarzyszeń zwykłych czy klubów sportowych.

Czy możliwe jest wnioskowanie o 100% środków bez zadeklarowania środków własnych?

Tak, jest to możliwe. Ustawodawca w art. 19a ust. 1 pkt 1) pisze o wysokości dofinansowania lub finansowania (100% środków) zadania publicznego.

Jak rozumieć lokalny lub regionalny charakter działań możliwych do realizacji w ramach małego grantu?

W art. 19a ust. 1 czytamy, że zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny. Można założyć, że w związku z powyższym „mały grant” nie powinien być przyznawany np. na zawody sportowe z cyklu Mistrzostw Polski lub ogólnopolskie przeglądy początkujących zespołów rockowych. Wydaje się, że jednak i takie przypadki można „wybronić”. Chętnie poznamy Twoje stanowisko :).

Co w sytuacji, gdy gmina uzna wniosek za warty realizacji, ale zakwestionuje część kosztów?

Nie ma możliwości przyjęcia części oferty. Gmina może jednak zaprosić na spotkanie, w trakcie którego przedstawi swoje stanowisko lub w samym piśmie umieści sugestie, co do których kosztów jest wątpliwość. I zaprosi jednocześnie do ponownego złożenia wniosku.

Czy możliwe jest złożenie oferty na „mały grant” w formie oferty wspólnej?

Tak, jest taka możliwość. Więcej na ten temat napiszemy w części poświęconej konstrukcji wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli powyżej nie pojawiły się Twoje pytania, zadaj je proszę w komentarzu. Postaramy się podpowiedzieć, jak rozwiązać wybrane kwestie, które Cię interesują.

Udostępnij wpis: