Konstytucja Biznesu a NGO (cz. II) – działalność nierejestrowa

Czym jest i jaki może mieć wpływ na organizacje pozarządowe tzw. działalność nierejestrowa?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Pisząc inaczej – nie trzeba rejestrować firmy, jeśli:

 • jest się osobą fizyczną a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł;
 • nie prowadziło się wcześniej działalności albo prowadziło się ją, ale przed 30 kwietnia 2017 firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowano jej ponownie.

Korzyści z działalności nierejestrowej

Jak czytamy na stronach rządowych –

Dzięki nowym przepisom, można osiągać dochody z działalności, która uznawana była wcześniej za działalność gospodarczą i wiązała się z wieloma obowiązkami (składki i inne obowiązki wobec ZUS, sposób rozliczania podatków).

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • nie musimy zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie potrzeba numerów identyfikacyjnych NIP i REGON);
 • nie trzeba płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS;
 • nie trzeba płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek;
 • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży).

Rachunki przy działalności nierejestrowej

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktur. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W tym przypadku może to być faktura, która zawiera jedynie:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że poda się na dokumentach swoje imię i nazwisko.

Zwracamy uwagę, że przepis dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Pisząc inaczej tzw. działalność nierejestrowa nie dotyczy stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych. Chcąc prowadzić sprzedaż (w innej formule niż działalność odpłatna) musimy dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Przepis ma jednak znaczenie dla organizacji choćby z uwagi na korzystanie przez nie z usług osób fizycznych – organizacje stopniowo zaczną spotykać się z osobami prowadzącymi tzw. działalność nierejestrową.

Udostępnij wpis: