Konstytucja Biznesu a NGO (cz. I) – wprowadzenie

30 kwietnia weszła w życie tzw. Konstytucja Biznesu. Czym jest i jaki może mieć wpływ na organizacje pozarządowe?

Konstytucja Biznesu, to ogólna nazwa pakietu 5 ustaw uchwalonych z myślą o przedsiębiorcach:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Jakie są zakładane cele ustaw?

Jak czytamy na rządowej stronie dedykowanej ww. aktom prawnym celem ustaw jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadza Konstytucja Biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

 • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
 • zakładanie firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
 • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta zastępuje wielokrotnie nowelizowaną Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Rangę ww. ustawy wchodzącej w skład pakietu Konstytucji Biznesu podkreśla m.in. preambuła – znana z samej Konstytucji RP, ale i np. ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Czym jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca?

Zgodnie z art. 3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Z kolei jak czytamy w art. 4 ust. 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Stowarzyszenie, fundacje i kluby sportowe prowadzące działalność gospodarczą w myśl powyższego przepisu również są przedsiębiorcami.

Konstytucja Biznesu – jakie korzyści dla przedsiębiorców

Spośród korzyści dla przedsiębiorców na wspomnianej już rządowej stronie dedykowanej Konstytucji Biznesu wymieniane są m.in.:

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (patrz art. 8 ustawy) – przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń;
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (patrz art. 10) – przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
 • Przyjazna interpretacja przepisów (patrz art. 11) – niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców;
 • Zasada proporcjonalności (patrz np. art. 29) – urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje;
 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (patrz art. 16) – rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

Jak zostało wspomniane wyżej – organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą są przedsiębiorcami, więc ww. przepisy dotyczą także tych organizacji.

Za tydzień przyjrzymy się przepisom dot. tzw. działalności nierejestrowej.

Udostępnij wpis: