Konkurs na pilotaż tworzenia i funkcjonowania centrum usług społecznych

Trwa konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pilotaż tworzenia i funkcjonowania centrum usług społecznych (CUS). Przewiduje się powstanie 30 takich placówek. Pula środków wynosi 100 milionów złotych. Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego (przewidziano możliwość złożenia wniosku w partnerstwie). Wnioski można składać do 28 lutego 2020 roku.

Czym są centra usług społecznych?

Centra usług społecznych mogą być tworzone na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Intencją ustawodawcy było stworzenie gminom możliwości skoordynowanego udzielania usług społecznych. Utworzenie i prowadzenie centrum należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym (nieobowiązkowym).

Jak rozumieć usługi społeczne?

Zgodnie z art. 2 ustawy usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

1) polityki prorodzinnej,
2) wspierania rodziny,
3) systemu pieczy zastępczej,
4) pomocy społecznej,
5) promocji i ochrony zdrowia,
6) wspierania osób niepełnosprawnych,
7) edukacji publicznej,
8) przeciwdziałania bezrobociu,
9) kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki,
11) pobudzania aktywności obywatelskiej,
12) mieszkalnictwa,
13) ochrony środowiska,
14) reintegracji zawodowej i społecznej.

– podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Kto może utworzyć CUS?

Zgodnie za art. 9 ustawy centrum może zostać utworzone dla:

1) jednej gminy
2) co najmniej dwóch gmin.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 – centrum tworzy się przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy społecznej w centrum, natomiast w przypadku pkt 2 – centrum tworzy się przez utworzenie w jednej z gmin nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tej gminie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto w miastach powyżej 100 000 mieszkańców centrum utworzyć można nie tylko przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy społecznej, ale również przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego OPS.

Udostępnij wpis: