Kilka słów o zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością – wyposażenie stanowiska

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o dofinansowaniach do wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Zatrudniając osobę niepełnosprawną możemy też liczyć na inną formę pomocy finansowej – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dokonywany jest w oparciu o art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli tej samej ustawy, na podstawie której refundowane są wynagrodzenia. Zwrot może wynieść do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia – czyli prawie 60 000 zł. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. W praktyce np. w Gliwicach (tj. dla podmiotów mających siedzibę w Gliwicach) podmiotem, do którego składa się wniosek jest Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

W przypadku refundacji wynagrodzeń, dofinansowanie należy się każdej organizacji spełniającej warunki, nie tylko wybranym podmiotom lub określonej ilości podmiotów spełniających warunki. Przy zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej musimy mieć na uwadze wysokość środków będących w dyspozycji instytucji, u której ubiegamy się o zwrot. Może się zdarzyć, że w danym roku wpłynie więcej wniosków, niż jest dostępnych środków i zwrot nie zostanie przyznany.

Należy pamiętać, że pracownik na wyposażonym stanowisku musi być zatrudniony przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Osoba zatrudniana musi być osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy. W przypadku, gdy osoba np. zrezygnuje z pracy przed upływem wspomnianych wyżej 36 miesięcy, organizacja w jej miejsce w ciągu 3 miesięcy powinna zatrudnić innego pracownika niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – w przeciwnym wypadku przyznana kwota dotacji powinna być zwrócona (w odpowiednich proporcjach).

Samo rozpoczęcie procesu ubiegania się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy powinno zacząć się od złożenia wniosku o taki zwrot. Jak wspomnieliśmy wyżej – najlepiej składać wniosek z początkiem roku, a samą chęć ubiegania się o zwrot warto wcześniej zasygnalizować we właściwym dla refundacji PUP (w zdecydowanej większości powiatów zadanie to realizuje właśnie powiatowy urząd pracy). Jeżeli wniosek po ocenie formalnej i merytorycznej zostanie pozytywnie zaopiniowany, następuje podpisanie umowy między pracodawcą a starostą. Niestety, proces ten może rozciągnąć się nawet na kilka miesięcy.

Pracodawca jest zobligowany do poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia. Następnie należy złożyć sprawozdanie i załączyć do niego faktury dokumentujące poniesione koszty.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentów, PUP występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Refundacja przekazywana jest na rachunek bankowy organizacji wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

Szczegółowe zasady ubiegania się o zwrot kosztów wyposażenia reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Warto nadmienić, iż o ww. zwrot mogą ubiegać się pracodawcy. Znowu – jak w przypadku refundacji wynagrodzenia – organizacja nie musi prowadzić działalności gospodarczej, musi jednak zatrudniać osobę na umowę o pracę w chwili składania wniosku (aby spełnić definicję pracodawcy). Wystarczy już jednak zatrudnienie na niewielki wymiar czasu pracy – np. 1/16 etatu.

Poza ww. formą dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy zwracamy uwagę na dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oferowanych przez OWES. Katalog osób przewidzianych do zatrudnienia jest tu szerszy i obejmuje większy krąg osób, niż tylko osoby z niepełnosprawnościami. Barierą mogą się jednak okazać większe wymagania pod kątem samej formy podmiotu mogącego się ubiegać o dotacje (związane z definicją przedsiębiorstwa społecznego).

Udostępnij wpis: