Kilka słów o brudnych pieniądzach – samokształcenie

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że z dniem 18 kwietnia 2017 r. przestał być aktywny kurs e-learningowy „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. W związku z ww. na stronie MF znalazł się kolejny komunikat.

Dla przypomnienia – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. r) i s) ustawy instytucjami takimi są wszystkie fundacje oraz te stowarzyszenia, które przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej, niż jednej operacji. Jednocześnie art. 10a ust. 4 wskazuje, że instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Z uwagi na to, że kurs przestał być aktywny, skierowaliśmy do Ministerstwa Finansów zapytanie o to czy – i jeżeli tak, to w jaki sposób – organizacje powinny zapewnić udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych. Z telefonicznych wyjaśnień jakie otrzymaliśmy wynikało, że obowiązek nadal istnieje, a organizacje powinny korzystać z oferty szkoleniowej podmiotów świadczących tego typu usługi na rynku. Na pewno nie była to dla organizacji dobra wiadomość – jak każda, która wiąże się z angażowaniem środków celem spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa (szczególnie tych wymogów, które wydają się nieadekwatne do typu i skali działań zdecydowanej większości organizacji).

Niedługo po tej wiadomości m.in. OFOP – przy okazji planowanej dużej nowelizacji ustawy – podjął działania celem wprowadzenia wobec fundacji podobnych regulacji, jakie stosowane są wobec stowarzyszeń, czyli uczynienia ich instytucjami obowiązanymi w momencie, kiedy przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro. Po chwilowych nadziejach na zmianę, sprawa ucichła. Przepis jest niezmieniony do teraz.

Niedawno trafiliśmy na kolejny komunikat Departamentu Informacji Finansowej dot. stosowania art. 10a ust. 4 ustawy. A ściślej – kolejną wersję komunikatu, który Departament Informacji Finansowej zamieści ws. kursu. W komunikacie czytamy m.in.: „Na podstawie art. 10a ust 4 ustawy, instytucja obowiązana zapewnia udział pracowników w programach szkoleniowych, które mogą odbywać się poprzez szkolenia wewnętrzne instytucji obowiązanych a także samokształcenie przy wykorzystaniu informacji i komunikatów dostępnych na stronach GIIF”.

W przytoczonym zdaniu kluczowe zdaje się wskazanie samokształcenia jako jednej z form spełniania ustawowego obowiązku.

Link do informacji i komunikatów GIFF: [kliknij]

P.S. Przypominamy też organizacjom, że na terenie całej Polski działa sieć OWESów, które oferują rozmaite nieodpłatne usługi dla organizacji – w tym usługi prawne i szkoleniowe. Warto skontaktować się z właściwym terytorialnie OWESem i zorientować się, czy ma w ofercie działania zw. ze stosowanie art. 10a ust. 4 ustawy.

Udostępnij wpis: