Kasa fiskalna (cz. VI) – zwrot za zakup kasy fiskalnej

W przypadku konieczności zakupu kasy fiskalnej, możemy liczyć na częściowy zwrot poniesionych na ten zakup środków.

Wysokość zwrotu i warunki – ustawa

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast zgodnie z ust. 5 ustawy, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Szczegółowe warunki zwrotu określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.

Wysokość zwrotu i warunki – praktyka

Organizacja, dla której ubiegano się o zwrot spełniała warunki przedstawione w ust. 5 ustawy, tj. jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie np. 113 ust. 1 i 9. Aby możliwe było uzyskanie zwrotu, należało wykonać następujące czynności:

  • dokonanie do właściwego ze względu na siedzibę organizacji urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania;
  • zakup i fiskalizacja kasy (w momencie zakupu kasa pracuje w tzw. „trybie szkoleniowym”, tzn. nie zapisuje danych do pamięci fiskalnej – dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną);
  • zgłoszenie do właściwego ze względu na siedzibę organizacji urzędu skarbowego wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących;
  • złożenie do właściwego ze względu na siedzibę organizacji urzędu skarbowego wniosku – zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy;
  • wskazanie miejsca instalacji kas rejestrujących (w przypadku kasy przenośnej, wpisuje się – kasa przenośna);
  • przedstawienie w urzędzie skarbowym oryginału zakupu kasy celem potwierdzenia za zgodność przez pracownika urzędu;
  • przedstawienie w urzędzie skarbowym dowodu zakupu (np. wydruk potwierdzenia operacji z rachunku bankowego);
  • przedłożenie oświadczenia dot. profilu działalności organizacji, daty rozpoczęcia działalności, daty rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej oraz rolników ryczałtowych odbywającej się bez kasy fiskalnej, daty rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej oraz rolników ryczałtowych odbywającej się za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Pierwotnie nie przedłożyliśmy ostatniego ze wskazanych dokumentów. Otrzymaliśmy telefon z US i uzupełniliśmy wniosek.

Cały proces od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania do chwili otrzymania zwrotu środków na konto (w maksymalnej kwocie 700 zł) trwał 30 dni.

Udostępnij wpis: