Kasa fiskalna (cz. I) – obowiązek stosowania

Organizacje pozarządowe nie są podmiotowo zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kluczowe wydaje się więc ustalenie, czy organizacja dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpowiedź często brzmi – tak. I nie dotyczy to wyłącznie organizacji prowadzących działalność gospodarczą, bo sama sprzedaż może odbywać się również w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego. Fundacja realizująca zadanie publiczne ze środków gminy, w ramach którego organizuje koncert i prowadzi sprzedaż biletów, celem zapewnienia wkładu własnego jest jednym z takich przykładów. Uczniowski klub sportowy, który sprzedaje bilety na mecz lub stowarzyszenie sprzedające ozdoby świąteczne na kiermaszu – również. Wyłączenie dotyczy tylko stowarzyszeń zwykłych, bo te zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach nie mogą prowadzić działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Czy to oznacza, że każda sprzedaż przez organizację na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej łączy się z obowiązkiem stosowania kasy? Nie. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

  1. wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
  2. stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
  3. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
  4. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
  5. konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
  6. konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
  7. konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnienie z ewidencjonowania dotyczy podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Zwolnione są też czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Szczegółowo na temat rozporządzenia i jego zapisów napiszemy za tydzień.

Udostępnij wpis: