Kasa fiskalna (cz. III) – moment powstania obowiązku

Organizacje nie są podmiotowo zwolnione ze stosowania kasy fiskalnej. Jak ustalić moment powstania takiego obowiązku?

W dwóch poprzednich wpisach wskazaliśmy przepisy, które nakładają na organizacje obowiązek stosowania kasy oraz przywołaliśmy przepisy, które pozwalają zwolnić z tego obowiązku. Najważniejsze z nich mówią o czynnościach zwolnionych z uwagi na sprzedaż, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz zwolnienia z uwagi na wysokość obrotu, tj. nie przekroczenie kwoty 20 000 zł.

Kiedy zwolnienie traci moc? Odpowiedź znajdziemy w par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

I tu należy być uważnym – z informacji, które otrzymaliśmy we właściwym dla nas urzędzie skarbowym, do obrotu liczona jest cała sprzedaż, tj. zarówno na rachunek bankowy, jak i gotówkowa. Przykład – stowarzyszenie w marcu danego roku sprzedaje bilety na koncert w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, bilety te stanowią wkład własny do realizowanego projektu. Przy sprzedaży przekroczono obrót 20 000 zł. Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia, bo bilety były sprzedawane wyłącznie przez płatność na rachunek bankowy. W czerwcu to samo stowarzyszenie robi kiermasz z okazji dnia dziecka, w trakcie którego postanawia sprzedawać ceramiczne figurki. Sprzedaż odbywa się gotówko. I już pierwsza taka transakcja, tj. sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej łączy się z obowiązkiem stosowania kasy.

Zwracamy tu uwagę na art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Jeżeli więc utracimy zwolnienie – musimy kasę fiskalną zakupić. Szerzej napiszemy o tym za tydzień.

Udostępnij wpis: