Kasa fiskalna.

Kasa fiskalna (cz. II) – zwolnienia

Ustawa o VAT nakłada na organizacje konieczność stosowania kasy fiskalnej. Są jednak pewne zwolnienia.

Tydzień temu wskazaliśmy, że nie ma podmiotowego zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej dla organizacji pozarządowych, na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał jednak rozporządzenie, zgodnie z którym zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym pewne czynności przy zachowaniu określonych warunków.

Par. 2. ust. 1 wskazuje – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Spośród tych czynności należy wskazać szczególnie zwolnienie zapisane pod poz. 39 – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Na przykładzie – jeżeli sprzedajemy bilety na koncert wyłącznie za pośrednictwem Internetu, tj. płatności przyjmujemy na konto bankowe, możemy korzystać ze zwolnienia bez względu na wysokość osiągniętego obrotu.

W przypadku jednak, gdyby ta sama czynność, to jest sprzedaż biletów na koncert odbywała się gotówkowo, nie podlegamy pod zwolnienie opisane w poz. 39. Należy wówczas zweryfikować możliwość skorzystania ze zwolnienia z uwagi na wysokość osiągniętego obrotu. W kontekście organizacji pozarządowych najważniejsze są zapisy par. 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Ponadto w rozporządzeniu wskazane są czynności, które ze zwolnień nie mogą skorzystać, czyli już od pierwszej sprzedaży muszą być ewidencjonowane przez kasę. Czynności te zawarte są w par. 4 rozporządzenia. Nie są wymienione tam czynności typowe dla organizacji. Mamy co prawda usługi kulturalne i rozrywkowe, ale wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją, ale wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Rozporządzenie zwalnia podatników z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Jak to rozumieć? Rozporządzenia zwalniające oraz określające próg sprzedaży podlegający zwolnieniu wydawane jest co roku. Rozporządzenie, o którym piszemy w niniejszym wpisie datowane jest na dzień 20 grudnia. Możemy się spodziewać, że kolejne rozporządzenie wyjdzie pod koniec 2018 roku. Może zmienić się kwotowy próg zwolnienia i może znaleźć się szerszy (lub węższy) katalog czynności nie podlegających zwolnieniu. W przypadku braku wydania rozporządzenia powstałby obowiązek stosowania kasy przez wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Za tydzień napiszemy o momencie powstania obowiązku stosowania kasy.

Udostępnij wpis: