Jesteś w zarządzie? Nie będziesz bezrobotny!

Coraz częściej powiatowe urzędy pracy odmawiają nadania statusu osoby bezrobotnej członkom zarządów organizacji.

W czym rzecz?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w definicji osoby bezrobotnej posługuje się m.in. sformułowaniem: „Bezrobotny oznacza osobę (…) zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej”.

Jak interpretować ową „zdolność” i „gotowość”? Niestety, wprowadzanie w ustawie „nieostrych” pojęć, nie pozwala jednoznacznie określić sytuacji osoby ubiegającej się o status bezrobotnej.

Gwóźdź do trumny

Wydaje się, że punktem odniesienia dla wielu powiatowych urzędów pracy jest zeszłoroczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w sprawie członka zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Sąd jednoznacznie wskazuje w nim, że na podstawie badania sytuacji przedstawionej w tym konkretnym przypadku, osoba pełniąca funkcję członka zarządu organizacji prowadzącej działalność gospodarczą nie jest na tyle dyspozycyjna, aby mogła podjąć zatrudnienie, a tym samym spełnić definicję osoby bezrobotnej.

Pełną treść wyroku można znaleźć tutaj: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-3204-15/status_bezrobotnego_bezrobocie/2659dd3.html

Nie każdemu psu Burek

Sąd podkreśla, że wyrok jest wynikiem analizy konkretnej sytuacji. Niestety część urzędów pracy przyjęła wyrok jako wytyczną do sposobu postępowania w każdym przypadku nadawania statusu osoby bezrobotnej osobie będącej członkiem zarządu organizacji.

Droga odwoławcza

Jeżeli spotkamy się z przywołaną sytuacją, w pierwszej kolejności odwołujemy się od decyzji bezpośrednio do urzędu pracy, który ją wydał. W sytuacji, kiedy podtrzyma on swoją decyzję, możemy zwrócić się do wojewody. Kluczowe w całej procedurze jest dotrzymanie terminów przysługujących nam na odwołanie.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że najlepszą argumentacją przyjętą w odwołaniu jest podważenie rzetelności przeprowadzonej analizy dyspozycyjności członka zarządu organizacji. Najczęściej wydane decyzje takiej analizy nie zawierają. Czyli nie przedstawiają szczegółowej informacji o realnym wymiarze zaangażowania osoby w działalność organizacji. Należy pamiętać, że sam wpis do składu zarządu podmiotu widniejący w KRS nie może być jedynym powodem wydania decyzji odmownej w kwestii nadania statusu osoby bezrobotnej.

Prezesi klubów sportowych mogą spać spokojnie

Nie wszędzie proces zgłoszenia osoby bezrobotnej wygląda tak samo. Rejestrując się on-line nie napotkamy na pytanie o figurowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto – rejestrując się w jednym urzędzie mogą nas o to zapytać, a w innym już nie. Co ciekawe jeżeli już pytanie pada, to dotyczy ono tylko KRS, więc członkowie zarządów klubów sportowych czy stowarzyszeń zwykłych mogą spać spokojnie. Na razie.

Udostępnij wpis: