Fundacja – działalność gospodarcza po rejestracji

Fundacja kojarzy się przede wszystkim  z kapitałem. Nie jak w przypadku stowarzyszeń kapitałem ludzkim, ale finansowym, który gromadzi i którym zarządza realizując cele społeczne.  Kapitał jednak najczęściej nie pojawia się sam z siebie, a coraz częstszym sposobem na jego pozyskanie jest uruchomienie działalności gospodarczej.

Dwie drogi do celu – nie trzeba decydować na początku

Najczęściej kwestię uruchomienia działalności gospodarczej rozważa się na etapie rejestracji podmiotu. Wówczas fundator podejmuje decyzję o zakresie prowadzonej działalności, wysokości funduszu założycielskiego i kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotu. Decyzja o jednoczesnym uruchomieniu działalności gospodarczej często podejmowana jest na tzw. zapas. A czy jest możliwe jej uruchomienie po zarejestrowaniu fundacji?

Rejestracja działalności gospodarczej przy powołaniu fundacji

Pomijając ogólne kwestie dotyczące rejestracji fundacji z jednoczesnym uruchomieniem działalności wiąże się przede wszystkim właściwa konstrukcja statutu oraz stosowne opłaty związane z wpisem do KRS. Ustawa o fundacjach wskazuje również jednoznacznie minimalną wysokość funduszu założycielskiego w przypadku, kiedy podmiot planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W obecnej sytuacji fundator chcący powołać fundację prowadzącą działalność gospodarczą musi liczyć się z następującymi kosztami:

  • opłata za sporządzenie aktu notarialnego:
 Wartość przedmiotu czynności notarialnej  Taksa
do 3 000 zł  100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Tabela skonstruowana w oparciu o rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

  • wpis do rejestru przedsiębiorców i publikacja w monitorze sądowym i gospodarczym – 600 zł,
  • minimalna wartość funduszu założycielskiego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej – 1000 zł (fundusz może mieć charakter rzeczowy lub finansowy),
  • minimalna wartość funduszu założycielskiego przeznaczonego na prowadzenie działalności statutowej – 1100 zł (fundusz może mieć charakter rzeczowy lub finansowy).

Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy pamiętać, że stosunek wysokości środków przeznaczonych na działalność fundacji musi być na korzyść działalności statutowej. Z praktyki zatem przyjmuje się, że skoro minimalna wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą to 1000 zł, to wysokość środków przeznaczonych na działania statutowe musi mieć co najmniej taką samą, a najlepiej wyższą wartość. Wysokość wniesionego funduszu założycielskiego określana jest w sporządzonym akcie notarialnym. Kolejną istotną kwestią jest fakt, iż zgodnie z art. 12. ust. 4 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych fundusz założycielski nie stanowi przychodu w związku z czym nie ma obowiązku opłacenia podatku dochodowego po zarejestrowaniu podmiotu. Tu należy podkreślić, że zwolnienie to obowiązuje bez względu na wysokość środków i to czy zostały przeznaczone na działalność statutową i gospodarczą.

Rejestracja działalności gospodarczej po powołaniu fundacji

Trochę inaczej sytuacja wygląda, kiedy podmiot został już zarejestrowany i prowadzi działalność, ale nie zarejestrował na początku działalności gospodarczej. Podstawowe kroki do jej uruchomienia to najczęściej zmiana statutu i złożenie wniosku do KRS o wpis do rejestru przedsiębiorców. Mało kto wie natomiast, jak rozwiązać kwestię spełnienia ustawowego wymogu wniesienia środków o wartości min. 1000 zł w poczet prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawa jest wbrew pozorom prosta.

Podmiot chcący uruchomić działalność gospodarczą musi liczyć się z następującymi kosztami:

  • wpis do rejestru przedsiębiorców i publikacja w monitorze sądowym i gospodarczym – 600 zł,
  • minimalna wartość środków fundacji przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1000 zł (mogą mieć charakter rzeczowy lub finansowy),
  • minimalna środków fundacji przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej – 1100 zł (mogą mieć charakter rzeczowy lub finansowy).

Pozornie sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku rejestracji podmiotu. Na pierwszy rzut oka odpadają tylko koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i oczywiście wniesieniem funduszu założycielskiego. Rzeczywiście tak jest ale na co w tym przypadku należy zwrócić uwagę?

Należy zacząć od tego, że wcześniej to akt notarialny określał wysokość środków przeznaczonych na oba rodzaje działalności, w  obecnej sytuacji powinno być to oświadczenie (najczęściej zarządu) dołączone do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Oświadczenie wskazuje wysokość środków pochodzących z majątku fundacji przeznaczonych na działalność statutową i gospodarczą. I tutaj uwaga! W przypadku funduszu założycielskiego mieliśmy sytuację w której art. 12. ust. 4 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiował go jako przychodu, a tym samym zwalniał z podatku dochodowego. W obecnym przypadku nie mamy do czynienia z funduszem założycielskim, ale z przeznaczeniem części przychodów fundacji na działalność gospodarczą (chyba że sam fundator decyduje się na podniesienie funduszu założycielskiego). W związku z tym musimy zwrócić uwagę nie tylko na to, czy źródło tych przychodów pozwala na ich przeznaczenie na działalność gospodarczą, ale również na to, że będziemy musieli od tej kwoty zapłacić 19% podatku dochodowego. Dla przykładu – jeżeli przeznaczymy na działalność gospodarczą 1000 zł to wysokość podatku do opłacenia wyniesie 190 zł.

Udostępnij wpis: