Ewidencja UKS i KS po nowemu – zalety (cz. II)

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad ustawą mającą m.in. poprawić system ewidencji UKS i klubów sportowych. W zeszłym tygodniu wskazaliśmy, jak wyglądałyby regulacje, gdyby planowane zmiany weszły w życie. W tym tygodniu napiszemy o zaletach proponowanego rozwiązania, w przyszłym tygodniu – o jego niedostatkach.

Samą chęć zmiany oceniamy pozytywnie. Obecnie funkcjonujący system ewidencji nie sprawdza się – kwestionowane są możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez UKS, duży problem stanowi zmiana siedziby UKS i KS (migracja między ewidencjami), jak i podjęcie działalności gospodarczej przez zarejestrowany już klub sportowy (migracja między ewidencją i KRS).

Przywołany projekt stara się odpowiedzieć na te bolączki. Proponowane jest dodanie pkt 9 do art. 4 ustawy o sporcie w brzmieniu: Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po odpowiedniej zmianie statutu oraz po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego mogą podjąć działalność gospodarczą. Po wpisaniu podmiotu oraz wpisaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7, z ewidencji, o której mowa w ust. 4, zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Artykuł ten wprost wskazuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez UKS i kuby sportowe oraz – co bardzo ważne – wskazuje procedurę migracji z ewidencji starosty do KRS. W obecnych regulacjach brak jest takiej procedury, a sama możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez UKS jest kwestionowana (np. postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2013 r. VI GZ 44/13).

Proponowana zmiana pkt 4 w art. 4 ustawy o sporcie wskazuje też – brakującą obecnie – ścieżkę migracji UKS i KS pomiędzy ewidencjami w przypadku zmiany siedziby klubu – Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W przypadku zmiany siedziby uczniowskiego klubu sportowego, właściwy miejscowo starosta dokonuje wpisu do ewidencji oraz zawiadamia właściwego starostę o dokonanym wpisie i konieczności wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku lub zawiadomienia. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Wreszcie – proponowane dodanie punktu 4e w art. 4 ustawy o sporcie powoduje, że sama ewidencja stałaby się jawna. Jest to mocno pożądane rozwiązanie, które znacznie uprościłoby proces weryfikacji danych UKS i KS przez organy i inne podmioty. Jest to szczególnie ważne np. przy realizacji zadań zleconych – organizacje zarejestrowane w KRS nie muszą załączać żadnych dokumentów (organ może skorzystać z wyszukiwarki KRS), kluby z ewidencji starostów często muszą, z powodu niejawności ewidencji, załączać wypisy, a nawet statuty (obowiązek załączania statutu wynika z braku informacji nt. sposobu reprezentacji).

Ogólnie zmiany oceniamy jako dobre i mamy nadzieję, że zostaną wprowadzone. Za tydzień napiszemy jednak o ich pewnych niedostatkach, zaproponujemy też pewne dodatkowe rozwiązania.

Udostępnij wpis: