Czy walne zebranie w stowarzyszeniu musimy zwoływać co roku?

W ostatnim czasie mieliśmy kilka pytań odnośnie zwoływania walnego zebrania członków stowarzyszenia. Czy jest konieczność, aby walne zebranie zwoływane było co roku?

Odpowiedź na pytanie ściśle wiąże się z kwestią sprawozdania finansowego organizacji oraz zapisów statutu.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z lipca 2015 r. wskazała możliwość stosowania przez organizacje – po spełnieniu określonych warunków – uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Organizacje te zwolnione są m.in. z obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego. Jeżeli jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i – co ważne – w statucie sami nie wskazaliśmy obowiązku zwoływania corocznego walnego zebrania członków, przepisy nie wymagają, aby walne było zwoływane co roku.

Co jeżeli nasze stowarzyszenie nie prowadzi uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów? Czy wówczas walne musi być zwoływane co roku? Niekoniecznie. Tu znowu odpowiedź znajdziemy w zapisach statutowych (lub ich braku). Nie prowadząc uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów stowarzyszenie ma obowiązek corocznej sprawozdawczości finansowej. Sprawozdanie musi być zatwierdzone przez właściwe do tego organy. W większości statutów stowarzyszeń znajdujemy informację, że sprawozdanie finansowe zatwierdza walne zebranie. I wówczas rzeczywiście – obowiązek corocznego jego zwołania istnieje (bo wynika właśnie z faktu konieczności zatwierdzenia sprawozdania).

Co jeżeli w statucie nie ma informacji, który organ zatwierdza sprawozdanie? Wówczas stosujemy zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – art. 11 ust. 1 – Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. I wówczas także mamy obowiązek corocznego zwołania walnego zebrania.

Jest jednak możliwe, aby będąc stowarzyszeniem zobligowanym do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego nie być zobligowanym do corocznego zwoływania walnych zebrań. Taka sytuacja wystąpi wówczas, kiedy statut naszego stowarzyszenia wprost wskazuje, że zatwierdzanie sprawozdań finansowych leży w gestii innego organu – na przykład komisji rewizyjnej. W przypadku takiego uregulowania nie mamy obowiązku corocznego zwoływania walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Udostępnij wpis: